Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
kritériá prijatia (10. marca 2011)

ŠKOLA
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Organizačná zložka: G y m n á z i u m
PRIJÍMANIE ŽIAKOV
Kritériá pre prijímanie žiakov
do 1. ročníka Gymnázia, 4-ročného vzdelávacieho programu
pre školský rok 2011/2012.

V zmysle zákon
a NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov po prerokovaní v
pedagogickej rade dňa 18.11.2010 a 12.01.2011 v Rade školy
pri SSJH, Slovenská 5, Bardejov,
určujem tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného
vzdelávacieho programu pre školský rok 2011/2012:

I.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
- na základe rozhodnutia Odboru školstva PSK
je možné do 1. ročníka gymnázia v školskom roku
2011/2012
prijať do dvoch tried najviac 60 uchádzačov
-
prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 2011/2012 sa nebudú konať
-
poradie uchádzačov, na základe ktorého sa budú prijímať v prijímacom konaní na štúdium, bude
zostavené na základe bodov z Testovania 9-2011, výsledkov v prospechu na ZŠ a bodov za predmetové
olympiády
- profilové predmety sú slovenský jazyk a literatúra a matematiky
II.
PODMIENKY PRIJ
ATIA DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA
- riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole
- uch
ádzači nesmú mať na konci školského roka v 8. ročníku a na konci prvého polroka v 9. ročníku zníženú
známku zo správania a prospech z profilových predmetov n
emôže byť horší ako dobrý
.

III. U
RČENIE PORADIA V PRIJÍMACOM KONANÍ
Poradie uchád
začov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných za:

- Testovanie 9-2011 z
vyučovacieho jazyka a literatúry a matematiky
- Priemerný prospech dosiahnutý v
6., 7., 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka. Prospech z výchovných
predmetov sa neberie do úvahy
- umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a
individuálnych súťažiach.
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať /bez bodov za súťaže/ je 600
a to takto:
Počet bodov do poradia za testovanie 9-2011 sa rovná percentu úspešnosti v jednotlivých predmetoch.
Maximálny počet bodov , ktoré môže uchádzač bez bodov za súťaže získať je 600 a to:
-
Počet bodov do poradia za testovanie 9-2011 sa rovná percentu úspešnosti v jednotlivých predmetoch.
Maximálny počet bodov za Testovanie 9-2011 je 100 bodov za vyučovací jazyk a literatúru a 100 bodov
za matematiku. Spolu 200 bodov.
-
Bodmi za prospech na ZŠ sa zohľadňuje koncoročná klasifikácia z povinne klasifikovaných predmetov
v
6., 7., 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka. Prospech z výchovných predmetov sa neberie do úvahy. Body
za prospech na ZŠ sa pridelia tak, že sa vypočíta priemerný prospech ako priemer zo všetkých ročníkov /6.
až 8. a 1.
polrok 9. ročníka/ podľa vzorca:
počet bodov = 400 bodov /ak priemerná známka za všetky ročníky dosiahla 1,00/
Body za olympiády
Žiaci, ktorí sa umiestnili na predmetových olympiádach v školskom roku 2009/2010 a 2010/2011

Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
kritériá prijatia (10. marca 2011)
na obvodnom a okresnom kole na 1. – 3. mieste, získajú 10-8-6 bodov.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili regionálneho a vyššieho kola a umiestnili sa na 1. – 5. mieste, získajú 14-12-10–8-
6 bodov.
Uchádzačovi sa započíta najvyššie dosiahnuté umiestnenie.
●● Žiak splnil kritériá prijímacieho konania na prijatie vtedy, ak dosiahol 30% úspešnosť, čo znamená,
že získal 180 bodov zo 600
●●

Pri rovnosti bodov o
poradí bude rozhodovať:
-
zmenené pracovná schopnosť /platné je len písomné rozhodnutie posudkovej komisie/
- celkový výsledok dosiahnutý v testovaní 9-2011
- priemerný prospech na ZŠ za 6. –
9. ročník
-
vyšší počet bodov v Testovaní 9-2011 z matematiky
-
vyšší počet bodov v Testovaní 9-2011 z vyučovacieho jazyka a literatúry
- vyššie umiestnenie v predmetových olympiádach

Oznámenie o prijímacom konaní /osobný kód žiaka a
ďalšie informácie/ budú doručené zákonnému
zástupcovi uchádzača najneskôr do 30. 4. 2011.

IV. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA
Najneskôr do 8. 5. 2011 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania.
Zákonným zástupcom žiaka bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium zaslané poštou.
Výsledky budú zverejnené na dverách školy a na internetovej stránke školy, www.ssjh.sk,
www.ssjh.sk/news/2011ps.php, v súlade
so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľa školy podať v stanovenom termíne
odvolanie.

V. ZÁPIS NA ŠTÚDIUM
Termín zápisu prijatých uchádzačov bude oznámený v rozhodnutí o prijatí na školu na základe zápisného
lístka, ktorý uchádzač dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka.

UPOZORNENIE
Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom neospravedlní svoju neúčasť,
budeme to považova
ť za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším
uchádzačom v poradí.

V Bardejove 10. marca 2011
Ing. Jozef Hudák
-
riaditeľ školy -