Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
Kritériá
pre prijímanie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov
denného štúdia na šk. rok 2011/2012

Prijímacie pokračovanie sa bude riadiť zákonom č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, a zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní a ich následných
noviel.
Termín konania:
Prvé kolo: 1. termín 02. 5. 2011 /pondelok/
2. termín 05. 5. 2010 /štvrtok/
A/ študijné odbory:
1. Bez prijímacích skúšok riaditeľ SŠ:

a/ príjme všetkých žiakov v 1. kole, ak počet záujemcov neprekročí
plánovaný počet žiakov v danom odbore a žiak nemal horšiu známku
zo správania ako veľmi dobré a spĺňa zdravotné požiadavky
b/ ak počet záujemcov prevyšuje plán prijatia do príslušného odboru,
o prijatí rozhodne riaditeľ na základe poradovníka zostaveného
podľa priemerného prospechu na ZŠ, výsledkov dosiahnutých
v celoslovenskom testovaní deviatakov /Testovania 9/a na
základe vykonania osobného pohovoru s uchádzačom, pričom sa
zohľadní zdravotný stav uchádzača a žiak nemal horšiu známku zo
správania ako veľmi dobré. Body budú pridelené za priemerný
prospech na ZŠ 6. až 9. ročník následovne:
Prospechový priemer 1,00 sa hodnotí váhou 70 bodov
100% úspešnosť v Testovaní zo SJL sa hodnotí váhou 15 bodov
100% úspešnosť v Testovaní z MAT sa hodnotí váhou 15 bodov

V prípade rovnakého počtu bodov sa zohľadní priemerná úspešnosť
v Testovaní 9. V prípade rovnakého prospechu sa preferujú žiaci,
ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na okresných a vyšších kolách
súťaží v predmetových olympiádach, v športe, v záujmovej a umeleckej
činnosti.

Pri prijímaní sa zohľadnia aj výsledky talentovaných a nadaných
žiakov. Uchádzači, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na okresných,
krajských, slovenských, resp. medzinárodných súťažiach v predmetových
olympiádach, v športe, v záujmovej a umeleckej činnosti budú preferovaní
takto:
Umiestnenie 1. 2. 3.
Okresná súťaž 5 3 1 /okrem športu/
Krajská súťaž 10 8 6 /individuálne športy/
Celoštátna 15 13 11
Medzinárodná 20 18 16
Uchádzačovi sa započíta najvyššie dosiahnuté umiestnenie.

c/ Neúspešní uchádzači z prvého kola majú možnosť sa uchádzať o
prijatie v druhom kole na tej istej škole /ak sa bude organi-
zovať/, alebo prihláška sa odošle na školu, ktorú uvedie
zákonný zástupca uchádzača.


B/ učebné odbory:
a/ Prijímacie skúšky do 3-ročných odborov sa nebudú konať. Poradovník
sa vytvorí na základe prospechu žiakov zo základnej školy –
hodnotenie od 6. – 9. roč. z povinných predmetov, osobných pohovorov,
pričom sa bude zohľadňovať zdravotný stav uchádzačov a prospech zo
správania, ktorý nesmie byť horší ako uspokojivé.
V prípade rovnosti prospechu sa presnejšie poradie zostaví podľa
výsledkov Testovanie 9.

C/ Druhé kolo
– jún 2011 sa bude organizovať v prípade, že zostanú voľné
miesta po 1. kole. Pri stanovení poradia v druhom kole sa bude
postupovať rovnako, ako je popísaný postup pre 1. kolo.

D/ Rozhodnutie o prijatí
1. O prijatí rozhodne riaditeľ školy. Na zostavenie poradovníka
vymenuje komisiu ako poradný orgán riaditeľa.
2. Prijatým uchádzačom škola zašle rozhodnutie o prijatí na štúdium,
kde oznámi termín, miesto a spôsob zápisu.
3. Zápis prijatých uchádzačov prebehne na základe rozhodnutia o
prijatí uchádzača a zápisného lístka, ktorý obdrží zákonný
zástupca žiaka na ZŠ ktorú uchádzač navštevuje. Ak sa uchádzač na
školu nezapíše do určeného termínu, stredná škola uvoľnené miesto
ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí na základe odvolacieho
konania a voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu sa
postupuje v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou
dňa 18. 11. 2010.


V Bardejove 13. 3. 2011
Ing. Jozef Hudák
- riaditeľ SŠ -