Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov
Číslo: 27/2011 vybavuje/linka Bardejov
RSDr. A. Petričová, Mgr. Alena Dinisová/4722545 3.3.2011

Vec: Obsahové a organizačno-technické zabezpečenie celoročnej historickej súťaže.
CVČ v Bardejove v spolupráci so Šarišským múzeom a Poľsko-slovenským domom
organizuje okresné kolo 10. ročníka projektu celoslovenskej súťaže
POZNAJ SVOJU MINULOSŤ
Cieľ súťaže:
Podnietiť záujem detí a mládeže o svoju minulosť a súčasnosť s ohľadom
na budúcnosť.
Motto súťaže:
„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti.“ (Sabatiani)
Súťažné kategórie: 1. kategória – žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ
2. kategória – žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ
3. kategória – žiaci 1. a 2. ročníka SŠ
Súťažiť môžu len jednotlivci, alebo dvojice
Forma spracovania: Časopis formátu A4 s titulnou stranou a predpísaným počtom strán
Rozsah práce:
1. kategória – jednotlivci – max. 5 strán
dvojice – max. 7 strán
2. kategória – jednotlivci – max. 10 strán
dvojice – max. 15 strán
3. kategória – jednotlivci – max. 15 strán
dvojice – max. 20 strán
Uzávierka prác:
10. máj 2011
Kritériá hodnotenia: Správnosť spracovania faktov, obsah a originalita prevedenia,
vlastná súčasná, aj pôvodná fotodokumentácia.
Vyhodnotenie súťaže: V júni 2011 v historickej radnici. Ocenené práce budú vystavené
v Poľsko-slovenskom dome.

Mgr. Darina Soroková
riaditeľka CVČ
„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti.“
Sabatini
POZNAJ SVOJU MINULOSŤ
1. kategória – 5. a 6. ročník ZŠ
jednotlivci – max. 5 strán
dvojice – max. 7 strán
Časopis rozdeľte na tieto časti, ktoré sú povinné. Môžete ho doplniť aj o ďalšie časti
podľa vlastnej fantázie.
I. História a súčasnosť

A. Moja rodina a môj domov

Úloha: - napíš kto si, kde žiješ a prilož svoj literárne spracovaný životopis
- napíš opis svojho mesta, obce a doplň ho o historické údaje a fotodokumentáciu

B. Čo sa stalo, prihodilo...

Úloha: -
nájdi v tlači, v archíve či na internete, čo sa stalo v tvojom meste, obci, na Slovensku či vo
svete v deň, keď si sa narodil(a) ty, resp. tvoji rodičia alebo starí rodičia

II. Významné osobnosti

A. Žili medzi nami

Úloha:
- napíš aká významná osobnosť (1 osobnosť) žila v čase, keď žili tvoji starí či prastarí rodičia
(tvoji predkovia) a spracuj jej životný portrét. Prilož fotodokumentáciu

III. Zvyky a tradície

A. Tradície, ktoré žijú v nás

Úloha:
- napíš aké zvyky a ľudové tradície sa dodnes zachovali vo vašej rodine, obci, či meste
- napíš aké tradičné jedlá sú obľúbené vo vašej rodine (prilož aj ich recept)
IV. Rodinný archív

A. Najstarší portrét (fotozáber)

Úloha:
- zdokumentuj najstaršiu fotografiu alebo portrét svojej rodiny, uveď, kto je na nej, z ktorého
roku, resp. obdobia pochádza a pri akej príležitosti vznikla

B. Rodinný poklad

Úloha:
- zdokumentuj alebo zabezpeč najstarší rodinný poklad (zbierku predmetov, starožitnosti,
knihy a ďalšie predmety), ktorý bude súčasťou výstavy v Poľsko-slovenskom dome.

Práce je potrebné doručiť do 10. mája 2011. Práca musí byť označená meno a priezviskom,
triedou, školou a menom vyučujúceho.
„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti.“
Sabatini
POZNAJ SVOJU MINULOSŤ
2. kategória – 7., 8. a 9. ročník ZŠ
jednotlivci – max. 10 strán
dvojice – max. 15 strán
Časopis rozdeľte na tieto časti, ktoré sú povinné. Môžete ho doplniť aj o ďalšie časti
podľa vlastnej fantázie.
I. História a súčasnosť

A. Moja rodina a môj domov

Úloha: - napíš kto si, kde žiješ a prilož svoj literárne spracovaný životopis
- napíš opis svojho mesta, obce a doplň ho o historické údaje a fotodokumentáciu
- napíš kto je tvojím vzorom v živote a prečo (čím by si chcel byť v budúcnosti)

B. Čo sa stalo, prihodilo...

Úloha: -
nájdi v tlači, v archíve či na internete, čo sa stalo v tvojom meste, obci, na Slovensku či vo
svete v deň, keď si sa narodil(a) ty, resp. tvoji rodičia alebo starí rodičia

II. Významné osobnosti

A. Žili medzi nami

Úloha:
- napíš aké významné osobnosti (2 osobnosti) žili v čase, keď žili tvoji starí či prastarí rodičia
(tvoji predkovia) a spracuj ich životný portrét. Prilož fotodokumentáciu

III. Zvyky a tradície

A. Tradície, ktoré žijú v nás

Úloha:
- napíš aké zvyky a ľudové tradície sa dodnes zachovali vo vašej rodine, obci, či meste
- napíš aké tradičné jedlá sú obľúbené vo vašej rodine (prilož aj ich recept)
IV. Rodinný archív

A. Najstarší portrét (fotozáber)

Úloha:
- zdokumentuj najstaršiu fotografiu alebo portrét svojej rodiny, uveď, kto je na nej, z ktorého
roku, resp. obdobia pochádza a pri akej príležitosti vznikla

B. Rodinný poklad

Úloha:
- zdokumentuj alebo zabezpeč najstarší rodinný poklad (zbierku predmetov, starožitnosti,
knihy a ďalšie predmety), ktorý bude súčasťou výstavy v Poľsko-slovenskom dome.
Práce je potrebné doručiť do 10. mája 2011. Práca musí byť označená meno a priezviskom,
triedou, školou a menom vyučujúceho.
„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti.“
Sabatini
POZNAJ SVOJU MINULOSŤ
3. kategória – 1. a 2. ročník SŠ
jednotlivci – max. 15 strán
dvojice – max. 20 strán
Časopis rozdeľte na tieto časti, ktoré sú povinné. Môžete ho doplniť aj o ďalšie časti
podľa vlastnej fantázie.
I. História a súčasnosť

A. Moja rodina a môj domov

Úloha: - napíš kto si, kde žiješ a prilož svoj literárne spracovaný životopis
- napíš opis svojho mesta, obce a doplň ho o historické údaje a fotodokumentáciu
- napíš kto je tvojím vzorom v živote a prečo (čím by si chcel byť v budúcnosti)

B. Čo sa stalo, prihodilo...

Úloha: -
nájdi v tlači, v archíve či na internete, čo sa stalo v tvojom meste, obci, na Slovensku či vo
svete v deň, keď si sa narodil(a) ty, resp. tvoji rodičia alebo starí rodičia

II. Významné osobnosti

A. Žili medzi nami

Úloha:
- napíš aké významné osobnosti (3 osobnosti) žili v čase, keď žili tvoji starí či prastarí rodičia
(tvoji predkovia) a spracuj ich životný portrét. Prilož fotodokumentáciu

III. Zvyky a tradície

A. Tradície, ktoré žijú v nás

Úloha:
- napíš aké zvyky a ľudové tradície sa dodnes zachovali vo vašej rodine, obci, či meste
- napíš aké tradičné jedlá sú obľúbené vo vašej rodine (prilož aj ich recept)
IV. Rodinný archív

A. Najstarší portrét (fotozáber)

Úloha:
- zdokumentuj najstaršiu fotografiu alebo portrét svojej rodiny, uveď, kto je na nej, z ktorého
roku, resp. obdobia pochádza a pri akej príležitosti vznikla

B. Rodinný poklad

Úloha:
- zdokumentuj alebo zabezpeč najstarší rodinný poklad (zbierku predmetov, starožitnosti,
knihy a ďalšie predmety), ktorý bude súčasťou výstavy v Poľsko-slovenskom dome.
Práce je potrebné doručiť do 10. mája 2011. Práca musí byť označená meno a priezviskom,
triedou, školou a menom vyučujúceho.