Stačí byť zodpovedný a opatrný

Robíme to všetci v prvom rade pre svoje vlastné dobro, pre svoje zdravie, ako aj pre zdravie ľudí v našom okolí.

Štandardný výchovno-vzdelávací proces

prerušený!

Učíme na diaľku

Prerušenie vyučovania

Od 25.9.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania.

Riaditeľstvo Spojenej školy Juraja Henischa na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy
p r e r u š u j e
štandardný výchovno-vzdelávací proces
od 25.9.2020
do odvolania a p r e c h á d z a
na dištančné vzdelávanie
z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 pedagogického zamestnanca na škole.
O ďalšom postupe budeme informovať.

Ing. Peter Dulenčin, riaditeľ školy

Semafor

Škola v červenej fáze - Semafor pre stredné školy (26.8.2020) 619.41 kB.

Červená fáza

Dochádzka žiakov

Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra 2020. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Podmienky vstupu do školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Prerušenie dochádzky žiaka do školy.
Zákonný zástupca neplnoletého žiaka, alebo plnoletý žiak je povinný podľa nariadenia vlády pri prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátene víkendov a sviatkov) predložiť písomné vyhlásenie (tlačivo v prílohe) o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá žiak školy potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Príloha, tlačivo RTF (80 KB, 2020-09-20 09:50): Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Ranný filter

Meranie teploty, vstup s rúškom + dezinfekcia rúk (mať dve ochranné rúška a hygienické vreckovky). Po odmeraní teploty a dezinfekcii odchod do pridelenej učebne.

Akú maximálnu teplotu môže mať žiak a zamestnanec školy pri vstupe do budovy školy?

Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st.C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st.C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania.

Ochranné rúško

Povinnosť nosenia rúšok je riadne kontrolovaná a nie je možné ju obísť. Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

Internet pre žiakov

Pripojenie na bezdrôtovú sieť miFI NET je umožnené všade tam, kde v mobilnom zariadení v zozname dostupných sietí nájdete názov (SSID) miFi4EU20 alebo miFI4EU20-5. HelpDesk

EduPage - id ssjh

Stiahni mobilnú aplikáciu EduPage, prihlasovacie údaje žiadaj od triedneho učiteľa. https://ssjh.edupage.org/

Školský cloud Synology

Učíme na diaľku - https://ssjh.myds.me

Manuál pre stredné školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávaniaSredných školách pre školský rok 2020/2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Aktuálne informácie COVID-19 (koronavírus) RÚVZ Bardejov

Na čo by sme mali pri nástupe do školy pamätať?

Š – Šikovné deti nosia rúško správne – prekrývajte si ústa aj nos.
K – Kýchať a kašľať sa dá ohľaduplne – do rúška, jednorazovej vreckovky, do ohnutého lakťa.
O – Odstup od ostatných je ochrana – vyhýbajte sa veľkým kolektívom a používaniu spoločných vecí.
L – Len poriadne umyté ruky – umývajte a dezinfikujte si ruky aspoň 20 sekúnd.
A – Aktívne a zodpovedne – buď pre ostatných spolužiakov príkladom.

SPOJENÁ ŠKOLA J. HENISCHA

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Multifunctional Innovative Learning Assisting Network MILAN
Multifunctional Innovative Learning Assisting Network
Úspechy
Diplomy a ocenenia
Prax Bardejov
Dielne praktického vyučovania
RUSOS
Robotika, RUSOS, Erazmus+.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!