Zváračská škola č. 208

O nás

Zváračská škola č. 208 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač) v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja.

Zváračská škola ponúka široký výber kurzov, ktoré pokrývajú prakticky všetky požiadavky na profesiu zvárača v našom regióne, má dostatočné kapacitné možnosti, ako aj technické vybavenie pracovísk na vysokej úrovni a kvalitné personálne obsadenie. Možnosť ubytovania účastníkov kurzu a taktiež poskytnutia stravovania vo vlastných zariadeniach.

1. Vybavenie rekvalifikačného zariadenia

Vo zváračskej škole sú:

- dve samostatné pracoviská  praktickej výuky, v ktorých je zriadených:
- 10 pracovísk pre výuku zvárania elektrickým oblúkom           
- 6 pracovísk pre výuku zvárania plameňom
- učebňa teoretickej výuky s kabinetom, vybavená didaktickými pomôckami (spätný projektor, diaprojektor, video, učebné
 texty, učebnice a pod.)
- sociálne zariadenie - šatňa, umývarky, sprcha, WC

Všetky pracoviská a zariadenia sú schválené Prvou zváračskou a.s. Bratislava - vydaným „Osvedčením spôsobilosti.

2. Forma kurzov

Kurzy sú jednorázové 4 až 5 - týždňové s dennou teoretickou a praktickou výukou podľa druhu kurzu. Výuka je zabezpečovaná v II. smennej prevádzke na základe požiadaviek odberateľov, podľa obsadenia pracovísk a inštruktorov, aby bola zabezpečená riadna výuka podľa smerníc Prvej zváračskej a.s. a VÚZ – Priemyselný inštitút Bratislava. V prípade výuky v II. smene je táto zabezpečená tak, aby neboli porušené ustanovenia Zákonníka práce a ostatných noriem a predpisov v platnom znení.

Produkty a služby

Aktuálna ponuka kurzov

Kurzy zvárania:

Periodické preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení určené pre absolventov základných kurzov, po uplynutí dvoch rokov od posledného preškolenia vykonávame
Denne od 7,00 do 15.00 hodine v našej zváračskej škole.
Cena na osobu, bez ohľadu na to, koľko zváračských oprávnení vlastní je
17,- eur (14,17 eur + DPH)
Lekárska prehliadka platí 5 rokov pre uchádzačov do 50. roku života a 3 roky po 50 roku života.
Za lekársku prehliadku a jej zápis do preukazu zodpovedá zvárač.

Základné kurzy zvárania

Z - E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou 4 - týždňový kurz Z - M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou vatmosfére CO2 4 - týždňový kurz Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom 5 - týždňový kurz Z – T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí vinterného plynu (TIG,WIG) 5 – týždňový kurz Z – T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG) 5 – týždňový kurz Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG) 5 – týždňový kurz D - G2 Zaškolenie pre rezanie kyslíkom 1 - týždňový kurz
Periodické preškoľovania zváračov (Predlženie doby platnosti zváračského preukazu)

Prípravné kurzy k úradným skúškam zváračov podľa STN EN 287-1 (európska norma)

Metóda 111 P - zváranie plechov el. oblúkom 4 - týždňový kurz Metóda 111 T - zváranie rúr elektr. oblúkom 5 - týždňový kurz Metóda 135 P - zváranie plechov el. oblúkom v atmosfére CO2 4 - týždňový kurz Metóda 311 T - zváranie rúr plameňom 5 - týždňový kurz

Periodické preškoľovania zváračov podĺa STN EN287-1

Podmienkou prijatia do prípravného kurz je absolvovaný základný kurz zvárania príslušnou metódou.

Kontaktné údaje

Spojená škola J.Henischa
Zváračská škola č. 208
Slovenská 5 , 
Kupeľná 1 - areál dielní PV 
085 01 Bardejov
HAVRIŠ Stanislav,IWT –vedúci zváračske školy, technológ zvárania - Mobil: 0904 464328 Ing. Roguľa Lukáš ,IWT – technológ zvárania Mobil: 0904 803 068 Bc. ŠINAĽ Pavol – Inštruktor zvárania TULENKO Pavel – Inštruktor zvárania
Telefón: 054 / 4861934 Fax: 054 / 4861960 E-mail: zvaračskaskola208@zoznam.sk

Stiahnúť

Foto č. 208

Zváračska škola č. 208, Bardejov Zváračska škola č. 208, Bardejov
Zváračska škola č. 208, Bardejov Zváračska škola č. 208, Bardejov
Zváračska škola č. 208, Bardejov Zváračska škola č. 208, Bardejov
Zváračska škola č. 208, Bardejov