Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Päť medailových umiestnení

Päť medailových umiestnení

Mnohí žiaci stredných škôl vedia, že „zenit“ nie je iba slovom alebo pojmom z bežného života, ale je to aj označenie populárnej súťaže zanietených mladých ľudí.

Názov ZENIT vznikol zo začiatočných písmen slov „Zručnosť – Elán – Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť“. Je to jedna z najstarších a najznámejších súťaží žiakov stredných škôl technického
zamerania, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a metodickým a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor tvorivosti mládeže.
Cieľom súťaže je rozvíjať technické a praktické poznatky žiakov získané vo vyučovacom procese a ďalej ich prehlbovať, viesť žiakov k samostatnosti, tvorivosti a k schopnosti individuálne
prezentovať svoje vedomosti a zručnosti. Krajská súťaž Zenit pre Prešovský samosprávny kraj sa konala 2. - 3. decembra 2015 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Strednú odbornú
školu polytechnickú pri Spojenej škole Juraja Henischa, ktorá vzdeláva v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva reprezentovali úspešne štyria žiaci, ktorí sa umiestnili
na medailových miestach v strojárstve 1. miesto Igor Demjanič, mechanik nastavovač študent štvrtého ročníka, 2. miesto Ján Nosáľ, mechanik nastavovač študent tretieho ročníka, 3. miesto
Dávid Novický, mechanik stavebnoinštalačných zariadení študent druhého ročníka, v elektronike 3. miesto Roman Juročko mechanik elektrotechnik študent druhého ročníka.
Odmenou všetkým môže byť aj to, že všetci štyria nemusia absolvovať praktickú časť maturitnej skúšky v zmysle vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Študenti SSJH
Študenti SSJH (Foto: tasr)

Úspešní študenti Strednej odbornej školy polytechnickej pri Spojenej škole Juraj Henischa v Bardejove, z ľava Igor Demjanič, mechanik nastavovač študent štvrtého ročníka 1. miesto na
krajskom a 1. miesto na celoštátnom kole ZENIT v strojárstve, Ján Nosáľ, mechanik nastavovač študent tretieho ročníka 2. miesto na krajskom kole ZENIT v strojárstve, Dávid Novický, mechanik
stavebnoinštalačných zariadení študent druhého ročníka 3. miesto na krajskom kole ZENIT v strojárstve, Roman Juročko mechanik elektrotechnik študent druhého ročníka 3. miesto na krajskom
kole ZENIT v elektronike.Do celoštátneho kola postúpili najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl medzi nimi aj Igor Demjanič. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Celoštátna odborná komisia ZENIT a Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskeho
samosprávneho kraja, zorganizovali 9. – 11. februára 2016 v poradí 17. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve. V celoštátnom kole ZENIT v strojárstve sa v každej kategórií o
víťazstvo súťažilo osem žiakov, ktorí zvíťazili v jednotlivých krajských kolách. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti žiaci odpovedali formou testu
z otázok zo základného učiva strojárskych predmetov, technického kreslenia, strojárskej technológie, strojových súčiastok a merania rozmerov. V praktickej časti mali žiaci podľa
predloženej výkresovej dokumentácie vypracovať jednoduchý výrobný postup a následne sústružením, frézovaním, vŕtaním a ručným obrábaním vyrobiť danú
súčiastku, pričom veľký dôraz sa kládol na presnosť vyhotovenia, kvalitu povrchu a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci.
V silnej konkurencii z celého Slovenska sa náš Igor Demjanič sa stal víťazom celoštátneho kola v strojárstve a obsadil 1. miesto v kategórii B1 za odbor mechanik nastavovač.

Preberanie ceny na Zenite
Igor Demjanič preberá ocenenie za 1. miesto na celoštátnej súťaži Zenit v strojárstve v za odbor mechanik nastavovač od predsedu celoštátnej odbornej komisie Mgr.Stanislava Slačku (Foto: www.facebook.com/ZENITSK/)

Tento úspech svedčí o veľmi dobrej práci pedagógov školy, učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku so žiakmi. Veď zo 17. ročníkov celoštátnej súťaže v strojárstve žiaci
tejto školy získali sedemkrát prvé miesto (Igor, Demjanič, Maroš Foľta, Matej Surmik, Tomáš Seman, Ivan Kundrát a dvakrát Ľuboš Tej), štyrikrát druhé (Vladimír Hromoho, Michal Šivec a
dvakrát Matej Surmik), raz tretie miesto (Ľuboš Sobek) a raz piate (František Jurč). Na krajskej súťaži to bolo 13 krát prvé miesto, 5 krát druhé miesto a 3 krát tretie miesto. Tieto
vynikajúce úspechy ocenila aj Prešovská Regionálna Slovenská obchodná a priemyselná komora
. Veľké poďakovanie patrí obetavým pedagógom a majstrom školy, ktorí sa venovali príprave
súťažiacich na školské, krajské a aj celoštátne kolo. Sú to majstri odborného výcviku Bc. Ján Kaščák, Jozef Dinis, Bc. Pavol Šinaľ, Bc. Jozef Šoltés, Ing. Lukáš Roguľa a učitelia
odborných predmetov Ing. Andrej Petrek, Ing. Bialobok, PaedDr. Miroslav Vojtek. Sú to oni, ktorí nám pomáhajú zvýšiť povedomie a záujem žiakov základných škôl, ich rodičov, ale aj
výchovných poradcov o našu školu a posilniť motiváciu terajších žiakov študovať a úspešne ukončiť svoje štúdium. Poďakovanie patrí aj Bardejovskej firme HP Steel SK s.r.o, v ktorej
Igor Demjanič a Ján Nosáľ vykonávajú odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa.

1. miesto
1. miesto Igor Demjanič na celoštátnej súťaži Zenit v strojárstve v kategórii B1 za odbor mechanik nastavovač vykonávajúci odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa HP Steel SK s.r.o. Bardejov (Foto: Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ školy )

ZDROJ: SSJH

Zanechajte komentár.

Ing. Peter Dulenčin, PhD. Ing. Peter Dulenčin, PhD.