Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Laureáti ceny Sophista pro regione 2016

Laureáti ceny Sophista pro regione 2016

Mgr. Branislav Boďo, Bardejov

ING. RENÁTA AKBARIOVÁ
– učiteľka odborných ekonomických
predmetov na Hotelovej
akadémii Jána Andraščíka
v Bardejove. Pripravuje žiakov
na odborné súťaže s výraznými
úspechmi v celoslovenskom kole
stredoškolskej odbornej činnosti
či v celoštátnej súťaži Môj
nápad pre región.
ING. ANNA FECÁKOVÁ
– učiteľka na Strednej odbornej
škole Andyho Warhola v Medzilaborciach.
Pripravuje žiakov
na súťaže, v ktorých dosahujú
výrazné úspechy. Je koordinátorkou
projektu KROS – podpora
škôl pre výučbu ekonomických
programov.
ING. VLADIMÍR DEREVJANIK
– učí na Strednej priemyselnej
škole v Poprade. Je nositeľom
spolupráce s firmami v regióne.
Venuje sa propagácii technickej
a polygrafickej činnosti. Výsledkom
jeho zanietenej práce je
množstvo žiackych úspechov
na celoslovenskej úrovni.
ING. MARTA TORNYOSOVÁ
– učiteľka na Strednej odbornej
škole polytechnickej v Humennom,
dlhoročná členka komisie
SOČ na všetkých úrovniach.
Ako členka odbornej komisie
pri Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja sa podieľala
na vypracovaní učebných osnov
v odbore stavebníctvo.
MGR. MILADA KOTOROVÁ
– učiteľka výtvarných umeleckých
predmetov na Strednej
umeleckej škole v Kežmarku.
Jej žiaci získavajú vo výtvarných
súťažiach popredné
umiestnenia. Počas pôsobenia
v škole usporiadala 10 samostatných
výstav v Čechách,
na Slovensku a v Poľsku.
MGR. ANDREA MYŠIČKOVÁ
– učiteľka odborných predmetov
na Strednej zdravotníckej
škole v Poprade. Koordinátorka
stredoškolskej odbornej činnosti,
kde jej žiaci získali mnohé
medailové umiestnenia. Realizovala
štyri medzinárodné projekty
v programoch LEONARDO
a ERASMUS+.
ING. MGR. MIROSLAV KNAP
– zástupca riaditeľa Strednej
odbornej školy v Starej Ľubovni.
Spoluprácou so zamestnávateľmi
zabezpečuje, aby žiaci
získavali kvalitné praktické
zručnosti. Koordinuje a realizuje
zahraničnú odbornú prax
žiakov na Cypre, v Grécku a
v Chorvátsku.
MGR. HELENA HRADISKÁ
– učiteľka slovenského jazyka
a literatúry na Strednej odbornej
školy Majstra Pavla v Levoči. Jej
žiaci dosahujú úspechy v celoslovenských
súťažiach. Organizuje
mnohé akcie ako Deň školských
knižníc či Záložka do knihy
spája stredné školy.
MGR. BRANISLAV BOĎO
– učiteľ slovenského jazyka,
občianskej a etickej výchovy
na Spojenej škole J. Henischa
v Bardejove. Stál pri zrode školského
časopisu Gymoš, ktorý
pod jeho vedením získal mnohé
ocenenia v celoslovenských
súťažiach, vrátane ceny Zlaté
Štúrovo pero 2015.
PAEDDR. GABRIELA
ZÁVADSKÁ
– učiteľka na Strednej zdravotníckej
škole v Humennom, 14
rokov pôsobila ako riaditeľka
školy. Zaslúžila sa o dokončenie
výučbovej časti školy a rekonštrukciu
internátu. Pod jej taktovkou
vznikol a dodnes vychádza
školský časopis Sestrička.
ING. JOZEF MACEJ
– učiteľ odborných predmetov
na Strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej v Prešove.
Opakovane získal so svojimi
žiakmi výnimočné úspechy
na celoštátnej úrovni. V rámci
projektu Inovácia vzdelávacieho
procesu v SPŠE vypracoval
množstvo učebných materiálov.
PAEDDR. MÁRIA HAVRILLOVÁ
– zástupkyňa riaditeľa školy na
Strednej odbornej škole podnikania
v Prešove sa zaslúžila o
zavedenie nových lukratívnych
odborov. V spolupráci s NUCEM
realizuje elektronické testovanie
v škole. Jej zásluhou SOŠ
získala štatút Cvičná škola
Prešovskej univerzity.
MGR. ANNA POČOVÁ
– majsterka odborného výcviku
v odbore cukrár a učiteľka
náboženstva v Strednej odbornej
škole v Lipanoch. Pod jej vedením
žiaci obsadili popredné
miesta v súťažiach Koláč rádia
Regína, TOP cukrár v Žiline
a SWEETCUP 2015.
RNDR. JÁN RODÁK
– riaditeľ Gymnázia duklianskych
hrdinov vo Svidníku.
Aktívne pristupuje k projektovej
činnosti, vďaka čomu škola
získala množstvo didaktickej
techniky a zriadená bola aj nová
školská knižnica. Venuje sa
aj lektorskej činnosti v národných
projektoch.
MGR. MAREK SOTÁK
– zástupca riaditeľa školy na
Hotelovej akadémii v Prešove.
Je koordinátorom spolupráce
s Nadáciou pre vzdelávanie
v hotelierstve v Ženeve
a hlavným organizátorom
medziná-rodnej barmanskej
súťaže EUROCUP. Pre žiakov
zabezpečuje odbornú prax
doma aj v zahraničí.
PHDR. EVA NOVOTNÁ, PHD.
– riaditeľka Strednej zdravotníckej
školy v Prešove prispieva
k zvyšovaniu kvality a odbornosti
nových študijných odborov
zubný asistent a masér. Škola
sa pod jej vedením zapája do
rôznych edukačných projektov
určených pre žiakov a učiteľov.
KAMILA KARĽOVÁ
– učiteľka chémie a fyziky na
Strednej odbornej škole v Snine,
kde 17 rokov pôsobila ako
zástupkyňa riaditeľa školy. Koordinátorka
enviromentálnej
výchovy a vedúca predmetovej
komisie pre všeobecno-vzdelávacie
predmety.
RNDR. TATIANA MERGEŠOVÁ
– učiteľka biológie a chémie na
Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove.
Pod jej vedením žiaci každoročne
dosahujú výrazné úspechy
v biologickej olympiáde
na rôznej úrovni. Zapája sa do
viacerých projektov a do vyučovacieho
procesu zavádza prvky
onkologickej výchovy.
PHDR. MÁRIA MIŠKOCOVÁ
– učiteľka dejepisu, ruského jazyka
a estetickej výchovy na
Gymnáziu v Medzilaborciach,
dlhoročná koordinátorka stredoškolskej
odbornej činnosti.
Jej žiaci sú úspešnými riešiteľmi
predmetových olympiád. So
žiakmi sa zapája do mnohých
ďalších súťaží.
ING. JOZEF KRČ
– bývalý riaditeľ Stredného odborného
učilišťa chemického
vo Svite viedol školu 24 rokov,
až do roku 2001. Počas jeho
pôsobenia škola pracovala na
overovaní zahraničných projektov
OMEGA a SCOTVEC a organizovala
celoštátne kolo stredoškolskej
odbornej činnosti.

ŽUPNÉ NOVINKY
Laureáti ceny Sophista pro regione 2016 (Foto: ŽUPNÉ NOVINKY)

ZDROJ: ŽUPNÉ NOVINKY

Máte radi leto? Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška