Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Pozvánka na skúšky

Pozvánka na skúšky

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY | máj 2016

podľa § 66 ods. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnická, Slovenská 5, 085 01 Bardejov na základe prihlášky na štúdium

pozýva

žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí si podali prihlášku na štúdium
do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2016/2017
na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 09. mája 2016 a 12. mája 2016.

Žiaci sa dostavia do budovy školy o 7.45 hod. do učebne podľa rozpisu zverejneného pri vstupe do školy.

MATEMATIKA: 8.00 – 9.00 hod.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA: 9.35 – 10.35 hod.

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v Testovaní 9 – 2016 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 90% a zároveň v teste z matematiky najmenej 90% úspešnosť, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Vzhľadom na posun Testovania 9 na základných školách, v tomto školskom roku výsledky žiakov z Testovania 9 budú k dispozícii po 29. 4. 2016.

Riaditeľ školy ihneď po zverejnení výsledkov z Testovania 9 (§65 ods. 5 Školského zákona) odošle rozhodnutie o ich prijatí bez vykonania prijímacej skúšky s dátumom zápisu zákonným zástupcom.

g. Peter Dulenčin, PhD.
- riaditeľ školy -

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Spojená škola J. Henischa (Foto: ssjh)

ZDROJ: ssjh

Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška