Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Maturitná skúška

Maturitná skúška

Maturanti

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch: a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 14. marca 2017 (utorok), b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2017 (streda), c) matematika dňa 16. marca 2017 (štvrtok), d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2017 (piatok).
 2. Od 1. septembra 2016 nadobudne účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého žiaci tried s bilingválnym vzdelávaním vykonajú externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
 4. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.
 5. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 4. – 7. apríla 2017. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 27. marca 2017.
 6. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2016.
 7. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.
 8. Na vybraných stredných školách sa v období september – november 2016 a január – február 2017 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku. 10
 9. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2016/2017 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

  Maturita
  Maturita (Foto: ssjh.sk)

  ZDROJ: POP

  Pracujete počas sviatkov? Zanechajte tu komentár.

  Ing. František Haluška Ing. František Haluška