Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Deň Ústavy SR

Deň Ústavy SR

Deň Ústavy SR

1. september

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z 20. októbra 1993, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1994, sa ustanovil 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Dokument vznikol v záujme presadzovania práv príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho vôľu.

My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné 
skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, 
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej 
Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území
Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života,
rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my, občania Slovenskej republiky,
u z n á š a m e   s a
prostredníctvom svojich zástupcov
n a   t e j t o   ú s t a v e :

Ústava SR

škola 1.september

Ing. František Haluška Ing. František Haluška