Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Absolvent strednej školy

Absolvent strednej školy

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do 31. augusta

Evidencia na úrade PSVR je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR.
Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.j. do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.


Absolventi Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra daného kalendárneho roku, nakoľko aj preňho platí 7 dňová lehota, ale absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a rodičovi ešte za toto obdobie patrí prídavok na dieťa. Absolvent strednej školy si však žiadosť môže podať aj skôr, bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, ak o to má záujem. V takomto prípade rodičovi nepatrí prídavok na dieťa.

V prípade, ak bude absolvent strednej školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole, t.j. ak si podal prihlášku na štúdium na vysokú školu, žiadosť o zaradenie do evidencie mu stačí podať do 7. septembra, ale len v prípade, ak na štúdium nebol prijatý. Ak na vysokoškolské štúdium prijatý bol, úrad ho do evidencie nezaradí.

Ak si absolvent nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho mu vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR

Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt.(žiadosť o zaradenie do evidencie občan získa priamo na úrade). Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie / žiadosť o zaradenie do evidenice UoZ pri opakovanej evidencii.

Absolvent na úrade PSVR predkladá

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR predkladá:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.
Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je dostaviť sa na úrad PSVR v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vznp.

Úrad PSVR Bardejov, Dlhý rad

Absolventi školy
Absolventi školy (Foto: ssjh)

ZDROJ: sšjh
Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška