Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 2015

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 2015

2015

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra prerokovala a schválila na svojom zasadnutí 15.októbra 2014 uznesením číslo 503/2014, ktorým vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.

Rok Ľudovíta Štúra si Divadelný ústav pripomenie sériou podujatí venovaných osobnosti významného národného dejateľa, politika, historika, jazykovedca a básnika Ľudovíta Štúra, činnosť ktorého zasahovala aj do oblasti slovenského divadelníctva.

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Životné osudy Ľudovíta Štúra a štúrovcov inšpirovali mnohých dramatikov a ich pôsobenie a tvorba sa stali predmetom záujmu divadelníkov. Už v roku 1948 uviedli v SND s obrovským úspechom pásmo inscenovanej poézie Smrť Jánošíkova, neskôr inscenáciu Marína a v roku 1956 kultovú Pieseň našej jari, všetky v réžii Jozefa Budského. Neskôr sa k inscenáciám vychádzajúcim z tvorby štúrovcov pridali tie, v ktorých sa Ľudovít Štúr stal výrazným javiskovým hrdinom – napríklad Misky strieborné, nádoby výborné; Vyslanec zvolenský; ... príď kráľovstvo Tvoje; Tvoj Ludevít a iné. Na profesionálnej scéne tak ožili osudy mnohých protagonistov našich národných dejín, na ktoré divadelní tvorcovia nazerali viacerými spôsobmi – od tradičnej vizualizácie osobnosti, cez akcentovanie tajuplných životných momentov až po reinterpretáciu a demystifikáciu slovenských romantikov. Viaceré inscenácie nabúrali ustálené kultúrne kódy a mýty a v provokujúcich interpretáciách snímali národných dejateľov z piedestálu hrdinov.

Veľké úsilie zameriaval Ľudovít Štúr aj na výchovu a vzdelávanie mladých, podporoval študentov v ich literárnej i divadelnej činnosti. Na protest proti odvolaniu Štúra z postu zástupcu na Katedre reči a literatúry československej odišlo z lýcea 22 študentov do Levoče, kde založili Súkromné divadlo levočských ochotníkov. Mladí štúrovci venovali realizáciám predstavení v Sobotišti, na Myjave a v Levoči značnú pozornosť, viditeľnú najmä vo výbere textov, na výprave a v hereckom stvárnení.

Divadelný ústav pripravuje reprezentatívnu retrospektívnu výstavu Divadelná tvár Ľudovíta Štúra, v ktorej predstaví známe slovenské inscenácie venované životu a dielu Ľudovíta Štúra a poukáže na zástoj Štúra pri vzniku a formovaní slovenského ochotníckeho divadla, čím významného slovenského dejateľa takpovediac znovu uvedie „na javisko“ slovenskej histórie.

Výstavu realizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu a bude inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu
od 22. októbra 2015 do 30. januára 2016.

Zdroj: Divadelný ústav Bratislava

Bardejov, 22. marca (SŠJH Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška