Deň pracoviska

30. apríl

Čo môžeme vylepšiť?

Deň pracoviska Pracoviskom sa rozumie miesto, kde sa pracuje.
V škole je tu na mieste hovoriť o triede, chodbe, telocvični, jedálni...

30. apríl je dňom pracoviska. Nezabúdajme na povinnosti.

Naše povinnosti

 • Chodiť na vyučovanie pravidelne a včas
 • Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky
 • Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie
 • Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy
 • Správať sa ku každému zamestnancovi s primeranou úctou
 • Dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania sa
 • Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok
 • Prezúvať sa na vyučovanie do prezuviek
 • Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, vodu
 • Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok
 • Predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie o neprítomnosti
 • Nosiť na vyučovanie potrebné učebnice a ostatné pomôcky
 • Nosiť so sebou osobné doklady, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a žiacku alebo študentskú knižku
 • Udržiavať poriadok počas vyučovania a urobiť poriadok po skončení vyučovania v lavici a v triede
 • Dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy
 • Dodržiavať povinnosti týždenníkov
 • Udržiavať čistotu na chodbách a v záchodoch v budove školy
ŠKOLSKÝ PORIADOK 

Deň pracoviska, 30. apríl

Bardejov, 7. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 869

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 1356 x