2697 K - mechanik elektrotechnik

6. december

Maturita

Doba prípravy : 4 roky
Určené pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia : úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť, prijímacie konanie

Poskytnuté vzdelanie:

absolvent odboru 2697 K mechanik elektrotechnik získa:

 • maturitné vysvedčenie
 • dodatok k maturitnému vysvedčeniu – EUROPASS - obsahuje podrobný opis zručností a kompetencií, ktoré nadobudol držiteľ vysvedčenia v odbornom vzdelaní a v príprave, ako aj okruh povolaní, ktoré je držiteľ vysvedčenia oprávnený vykonávať
 • výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Vykonaním skúšky získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa §21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.
 • Zváračský preukaz:
  Z-E 1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
  Z-M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2,
  Z-G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom,
  Z-T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG, WIG),
  Z-T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG),
  Z-M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG).

Žiaci sa naučia prakticky ovládať základné spôsoby ručného a strojového obrábania materiálov, prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce, vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp. vysokého napätia, diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia, spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi, používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, namerané hodnoty vyhodnotiť a aplikovať.
Získajú nevyhnutné vedomosti a kompetencie v rámci slovenského jazyka, matematiky, cudzieho jazyka a ďalších všeobecnovzdelávacích predmetov.

Odborný výcvik realizujú v elektrotechnických dielňach školy, kde v 1. a 2. ročníku vykonávajú cvičnú prácu. Žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj vo firmách, ktoré spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax ):

 • 1. ročník – 1 deň v týždni,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 4. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 1.,2. ročník - školské dielne,
 • 3.,4. ročník - možnosť praxovať v súkromných firmách
Uplatnenie

 • technik konštrukčného, montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti, elektrických strojov , prístrojov a zariadení, výroby elektrickej energie, vonkajších a vnútorných elektrických rozvodov,
 • vykonávania odborných prehliadok a skúšok na elektrických inštaláciách a zariadeniach spotrebnej elektroniky, rádioelektronických prijímačoch a vysielačoch, mobilných telefónov, digitálneho spracovania obrazu a zvuku, Hi-Fi techniky a domáceho kina.

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky.

SOŠ polytechnická, mechanik elektrotechnik
SOŠ polytechnická, mechanik elektrotechnik

SOŠ polytechnická, mechanik elektrotechnik
SOŠ polytechnická, mechanik elektrotechnik

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 788

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x