3658 K - mechanik stavebno-inštalačných zariadení

6. december

Maturita

Doba prípravy: 4 roky
Určené pre: chlapcov
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, zdravotná spôsobilosť, úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

Poskytnuté vzdelanie:

Absolvent odboru 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení získa:

 • maturitné vysvedčenie
 • dodatok k maturitnému vysvedčeniu
 • výučný list,
 • možnosť získať Montážny preukaz systému AlcaPlast,
 • zváračský preukaz na našej zváračskej škole len za režijné náklady,
 • odborné vedomosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú vykonávať činnosti súvisiace s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov.

Žiaci sa naučia základy v stavebníctve, technologické postupy, bezpečnosť pri vykonávaní základných stavebných prác, základy v čítaní a v kreslení stavebných výkresov, vykonať aj montážne a demontážne práce a opravy zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania, vykonať montáž, údržbu a opravy potrubia, armatúr, dopravných a meracích zariadení, čítať a vypracovať technickú dokumentáciu jednoduchej stavby, zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania rodinného domu, zohľadniť konštrukčné, technologické, statické, architektonické, ekonomické a ekologické hľadiská, zobraziť konštrukčne rovinné a priestorové útvary.
Žiaci spoznajú kresliarske techniky, ako využívať účinne výpočtovú techniku a jednoduché počítačové aplikácie pri svojej práci, obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie jednoduchých stavieb, ako vyhotoviť rozpočet jednoduchej stavby a kalkuláciu a ako zistiť a odstrániť poruchy a možné riziká pri práci.

Odborný výcvik /prax/ žiaci realizujú na odborných pracoviskách /dielňach/ školy. Žiaci 2. a 3. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj v externých firmách, ktoré zmluvne spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax ):

 • 1. ročník - 1 deň v týždni po 6 hodín,
 • 2. ročník - 2 dni v týždni po 6 hodín denne,
 • 3. a 4. ročník - 3 dni v týždni po 6 hodín denne.

Nadväzná odborná príprava:

 • Žiaci s výučným listom a maturitou majú predpoklad pre získanie oprávnenia na revízie technických zariadení.
 • Žiaci sú pripravení aj na bakalárske štúdium na vysokej škole hlavne technického zamerania.
Uplatnenie

Po ukončení štúdia má žiak možnosť sa zamestnať:

 • Živnostník v samostatnom podnikaní v stavebných firmách, ktoré vykonávajú inštalácie rozvodov ústredného kúrenia, plynu, kanalizácie a vody, vrátane opráv.
 • Zamestnanec v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a v ostatných odvetviach národného hospodárstva. Opravy a údržba rozvodov vo firmách a podnikoch.
 • Prevádzkový pracovník, riadiaci pracovník v odborných činnostiach v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov.
 • Živnostník pre odborné práce v krajinách EÚ.

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

SOŠ polytechnická, mechanik stavebno-inštalačných zariadení
SOŠ polytechnická, mechanik stavebno-inštalačných zariadení

SOŠ polytechnická, mechanik stavebno-inštalačných zariadení
SOŠ polytechnická, mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 789

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x