3659 L - montér suchých stavieb

6. december

Výučný list, 5 dní PRAX, 5 dní škola

Dĺžka štúdia: 3 roky
Určené pre: chlapcov
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Poskytnuté vzdelanie:

Absolvent odboru 3659 L montér suchých stavieb získa:

 • Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 • Zváračský preukaz na zváračskej škole, len za režijné náklady.
 • Odborné vedomosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú vykonávať činnosti súvisiace s úpravou interiéru, montážou ľahkých sadrokartónových konštrukcií priečok, podláh, predsadených stien, podhľadov, obkladov a suchých omietok ako aj prestavieb podkroví v obytných, občianskych a prevádzkových objektov, pri ich výstavbe, údržbe, opravách a rekonštrukciách.

Absolvent môže vykonávať aj niektoré činnosti v profesiách murár, tesár a stavebný zámočník, ako je murovanie, omietanie, zatepľovanie, zhotovovanie keramických obkladov a dlažieb, jednoduchých tesárskych konštrukcií a debnenia, betónovanie monolitických konštrukcií a pod.

Odborný výcvik žiaci realizujú na odborných pracoviskách /dielňach/ školy, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu, ako aj priamo na opravách miestností a budov školy.
Žiaci 2. a 3. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj v externých firmách, ktoré zmluvne spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax ):

 • 1. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní ,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní ,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní .

Uplatnenie

Absolvent má možnosť zamestnať sa v rôznych stavebných firmách zaoberajúcich sa uvedenou činnosťou, alebo prevádzkovať vlastnú živnosť v odbore

Absolvent má tiež možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie absolvovaním 2 - ročného nadstavbového štúdia v odbore stavebníctvo a získať maturitné vysvedčenie.

Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti stavebníctva:

 • majster na stavbe,
 • rozpočtár,
 • vedúci materiálno-technického zásobovania,
 • prípravár stavieb,
 • projektant jednoduchých stavieb,
 • skladník,
 • vedúci údržby,
 • pracovník stavebných úradov,
 • stavebný dozor a iné.

Študenti po získaní maturitného vysvedčenia môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

SOŠ polytechnická, montér suchých stavieb
SOŠ polytechnická, montér suchých stavieb

SOŠ polytechnická, montér suchých stavieb,
SOŠ polytechnická, montér suchých stavieb

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 792

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x