2683 H elektromechanik – silnoprúdová technika

16. december

Doba prípravy: 3 roky
Určené pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Telocvičňa, Spojená škola J. Henischa
Spojená škola J. Henischa Bardejov
Volejbal dvojíc
Telocvičňa, Spojená škola J. Henischa, 15.12.2014
Spojená škola J. Henischa, web stránka
Slovenská 5
BARDEJOV
Spojená škola J. Henischa, Kam na strednú?
ŠTUDUJ VEDU A TECHNIKU
BUDÚCNOSŤ ŤA OBDARÍ.
Dvere do dudúcnosti, Siahni si na remeslo
27. január - 30. január
Dielne praktického vyučovania
jquery slider example

Poskytnuté vzdelanie

Absolvent odboru získa:

 1. Vysvedčenie o záverečnej skúške
 2. Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti
 3. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Vykonaním skúšky žiak získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
 4. Zváračský preukaz
 • Z-E 1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
 • Z-M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2,
 • Z-G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom,
 • Z-T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG, WIG),
 • Z-T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG),
 • Z-M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG).

Žiaci sa naučia prakticky ovládať základné spôsoby ručného a strojového obrábania materiálov, prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce, vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp. vysokého napätia, diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia, spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi, používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, namerané hodnoty vyhodnotiť a aplikovať.

Získajú nevyhnutné vedomosti a kompetencie v rámci slovenského jazyka, matematiky, cudzieho jazyka a ďalších všeobecnovzdelávacích predmetov.

Odborný výcvik / prax/ realizujú v elektrotechnických dielňach školy, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu priamo u zákazníkov. Žiaci druhého a tretieho ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj vo firmách, ktoré spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax )

 • 1. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní.

Uplatnenie

technik konštrukčného, montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti

 • elektrických strojov, prístrojov a zariadení,
 • výroby elektrickej energie,
 • vonkajších a vnútorných elektrických rozvodov,
 • vykonávania odborných prehliadok a skúšok na elektrických inštaláciách a zariadeniach.

Nadstavba

Ďalej ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list

 • denná forma nadstavbového štúdia 2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení na získanie maturitného vysvedčenia.

Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v rôznych podnikoch a firmách zaoberajúcich sa montážou, prevádzkou a servisom elektrických strojov, prístrojov a zariadení na pracovnom trhu Slovenska a EÚ.

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole , predovšetkým v oblasti elektrotechniky.

Bardejov, 16. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 802

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x