3678 H inštalatér

6. december

Výučný list, 5 dní PRAX, 5 dní škola

Doba prípravy: 3 roky
Určené pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Poskytnuté vzdelanie:

Absolvent odboru 3678 H inštalatér získa:

 • 1. Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 • 2. Zváračský preukaz na našej zváračskej škole, len za režijné náklady s možnosťou výberu:
  Z - E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
  Z - M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2
  Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom
  Z – T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG, WIG)
  Z – T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG)
  Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG)

Žiaci sa naučia remeselným zručnostiam a ovládajú práce spojené s montážou, údržbou a opravou vodovodných, odpadových, plynovodných a  topných rozvodov a zariadení.
Dokážu napr.: zmontovať a demontovať domovú kanalizáciu, vymerať a spájať kanalizačné potrubie, montovať vodovodné rozvody, vykonávať tlakové skúšky zmontovaného potrubia, montovať ústredné vykurovanie, osadzovať vykurovacie telesá, expanzné nádoby a iné súčasti, montovať domové plynovody, vykonávať skúšky tesnosti a reguláciu plynových spotrebičov, vykonávať montáž v kotolniach a výmenníkových staniciach

Základné remeselné zručnosti a základy inštalatérskych prác si osvoja na odbornom výcviku v inštalatérskych dielňach školy.
Žiaci druhého a tretieho ročníka vykonávajú odborné praktické činnosti v renomovaných inštalatérskych a plynárenských firmách, ktoré spolupracujú so školou s možnosťou finančnej odmeny.

Odborný výcvik (prax ):

 • 1. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní ,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní ,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní .

Uplatnenie

 • v inštalatérskych firmách,
 • živnostník inštalatér ,
 • samostatný pracovník inštalatérskych prác, voda, plyn, kúrenie,
 • samostatný pracovník v oblasti zámočníctva
 • ako samostatný inštalatér,
 • v plynárenskom priemysle,
 • v prevádzkach kotolní a výmenníkových staniciach,
 • v údržbe správcovských firiem bytových domov.

Možnosť pokračovať v štúdiu na SOŠ: denná forma nadstavbového štúdia 3659 L stavebníctvo – získanie maturitného vysvedčenia.

Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa ako:

 • kvalifikovaný robotník, remeselník v stavebníctve,
 • technicko-hospodársky pracovník pri riadení výrobného procesu v stavebnej firme,
 • v stavebných organizáciách pri riadení stavebnej výroby a riadení výrobných kolektívov,
 • pri realizácii výstavby bytových, občianskych a priemyselných stavieb,
 • pri organizovaní vlastnej stavebnej činnosti.

Študenti po získaní maturitného vysvedčenia môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

SOŠ polytechnická, inštalatér
SOŠ polytechnická, inštalatér

SOŠ polytechnická, inštalatér
SOŠ polytechnická, inštalatér

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 791

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x