Zápis na strednú školu

apríl, máj

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na hlavnom vchode školy a na internetovej stránke školy www.ssjh.sk po prijímacích skúškach 14. 05. 2015.
Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.


(13. mája 2015, Bardejov)

Zákonný zástupca žiaka zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať.

Uchádzač so zápisným lístkom nahlási

  • jazyky, ktoré chce študovať ( Aj, Nj, Rj) a ich úroveň (pokročilý, začiatočník),
  • voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova,
  • prípadne oslobodenie od TEV a stupeň.

Zápis na SŠ J.Henischa v Bardejove

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa uskutoční od piatku 15. 05. 2015, najneskôr však do štvrtka 21. mája 2015 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. 15. 05. 2015 zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov si môžu OSOBNE prísť prevziať rozhodnutie o prijatí a súčasne uskutočniť zápis. Pri zápise predloží zákonný zástupca žiaka preukaz totožnosti a zápisný lístok žiaka potvrdený riaditeľom ZŠ, ktorú žiak/žiačka v školskom roku 2014/2015 navštevuje.
(zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú uchádzač navštevuje).
V piatok 15. 05. 2015 budú na adresu zákonného zástupcu uvedenej na prihláške odoslané rozhodnutia o prijatí POŠTOU. Zápis prijatých uchádzačov je povinný vykonať ich zákonný zástupca na sekretariáte riaditeľa školy do troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí v čase od 8.00 – 15.00 hod. najneskôr do 21. mája 2015.
Neúčasť na zápise bez predchádzajúceho ospravedlnenia sa považuje za nezáujem o štúdium zo strany uchádzača a v zmysle §68 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. je rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole ďalej neplatné. Pri zápise je potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu žiaka a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak navštevuje. Ak je prijatý uchádzač už zapísaný na inej strednej škole, ale má záujem o štúdium na našej škole, zákonný zástupca môže v zmysle § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zápis zrušiť a zápisný lístok preniesť na našu školu.
Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta budú zasielané poštou až v utorok 19. 05 .2015, po aktualizácii poradia (po zápisoch).
Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov vieme, že v mnohých prípadoch prijatí uchádzači, resp. zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov sa rozhodujú medzi dvomi školami, na ktoré podali prihlášky. Takmer s istotou sa budú uvoľňovať miesta podľa toho, ako sa budú uchádzači zapisovať na štúdium. Preto budeme na uvoľnené miesta podľa poradia oslovovať ďalších uchádzačov, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta.
Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí sú rozhodnutí zapísať sa na inú školu, aby túto skutočnosť čím skôr oznámili, najneskôr do pondelka 18.5.2015 (v záujme rodičov zatiaľ neprijatých uchádzačov) na adrese ssjhbj@slovanet.sk alebo na tel. č. 054/4861950, že nemajú záujem o zápis na našu školu. ĎAKUJEME.
V Bardejove 07. 05. 2015 Ing. Peter Dulenčin, PhD. - riaditeľ školy -

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Zápis na strednú školu

Komentovať príspevok

Zdielať článok na Facebooku

Bardejov, 13. mája 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 883

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3006 x