Vzdelávacie centrum

21. február

Modernizácia a skvalitnenie vzdelávanie procesu na Spojenej škole Juraja Henisha.

Trh práce

Sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, spolupráca s podnikmi, firmami a podnikateľmi, rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy je cesta, ktorou sa Stredná odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove usiluje kráčať. Za 40 rokov svojej histórie sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorej učebné odbory sú moderné, progresívne a zodpovedajú požiadavkám 21. storočia.

Situácia na trhu práce a požiadavky zamestnávateľov podnietili vedenie školy k rozhodnutiu zriadiť pre učebný odbor inštalatér a novootvorený štvorročný študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení vzdelávacie centrum.

Centrum

Vzdelávacie centrum pre stavebné profesie sa slávnostne otvorilo na konci roka 2013 v priestoroch dielní praktického vyučovania na Kúpeľnej ulici č.1. Prítomných hostí privítal zástupca riaditeľa pre odborný výcvik Ing. Jozef Petrus. Otvorenia sa zúčastnili prednosta Okresného úradu v Bardejove a poslanec PSK Ing. Miroslav Bunda, zástupcovia firiem, s ktorými škola spolupracuje: Ing. Radoslav Černega, zástupca firmy Alcaplast Paha, Ing. Ľubomír Kavuľa, zástupca firmy John Guest Czech, František Šiba, za firmu Vodoterm, riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčin PhD., majstri odborného výcviku, Bc. Pavol Šinaľ a Bc. Jozef Šoltés.

Stredisko

V stredisku praktického vyučovania pri Spojenej škole Juraja Henischa sa uskutočňuje praktická výučba pre strojárske, elektrotechnické a stavebné odbory. Hlavným cieľom zriadenia odbornej učebne je rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy a transformovanie teoretických vedomostí do praktických zručností, hlavne pre stavebné odbory - trojročný inštalatér a štvorročný s maturitou mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Vzdelávanie v spomínaných odboroch sa realizuje v odbornej učebni pre inštalatérov a v učebni zváračskej školy.

Odborná učebňa zváracej školy
Odborná učebňa zváracej školy č. 208

Odborná učebňa pre inštalatérov
Odborná učebňa pre inštalatérov

Vzdelávacie centrum učebňa

Vzdelávacie centrum je koncipované ako odborná učebňa s montážnou stenou pre stenové a predstenové inštalačné moduly od sponzorskej firmy AlcaPLAST, súčasťou montážnej steny sú montážne rámy pre rôzne zriaďovacie predmety, v podlahe sú nainštalované podlahový žľab a podlahový vpust a na poličkách sú rôzne výrobky, ktoré sa budú využívať ako názorné učebné pomôcky. Videá, výkresová dokumentácia, návody na montáž, sú voľne dostupné na stránke hlavnej sponzorskej firmy. Súčasťou učebne je počítač, dataprojektor, káblové a Wi-Fi pripojenie na internet. Žiaci sa pod odborným vedením pedagogických zamestnancov najskôr teoreticky oboznámia so základmi danej problematiky, naučia sa čítať výkresovú dokumentáciu, individuálne alebo v skupinách budú realizovať praktickú časť výučby pozostávajúcu z montáže, demontáže a údržby predstenových inštalačných prvkov, z montáže rozvodov vody a kanalizácie a s následným overením funkčnosti a kvality. Vo vzdelávacom centre bude prebiehať realizácia praktickej časti záverečnej skúšky a certifikácia študentov. Absolventi získavajú doklady o kvalifikácii, vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list a zváračský preukaz.

Otvorenie odbornej učebne Centra vzdelávania pre inštalatérov a mechanikov stavebnoinštalačných zariadení
Otvorenie odbornej učebne Centra vzdelávania pre inštalatérov a mechanikov stavebnoinštalačných zariadení (zľava majstri odborného výcviku Bc. Pavol Šinaľ a Bc. Jozef Šoltés, redaktorky školského časopisu Gymoš, Ing. Radoslav Černega, zástupca firmy Alcaplast Paha, prednosta okresného úradu a poslanec PSK Ing. Miroslav Bujda)

V priebehu školského roka 2012/13 sa zrekonštruovala miestnosť pre vzdelávacie centrum. Na renovácii miestnosti sa v rámci výučby podieľali žiaci našej školy stavebných a elektrotechnických odborov pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Šoltésa, Bc. Mihálika, Mgr. Dziaka, Ing. Rondzika a Bc. Šinaľa.

Odborná učebňa pre inštalatérov
Odborná učebňa Centra vzdelávania pre inštalatérov a mechanikov stavebnoinštalačných zariadení.

ALCAPLAST

Spoločnosť Alcaplast podporila svojimi výrobkami vybavenie centra vzdelávania. Firma Alcaplast bola založená v roku 1998 v Českej republike. V súčasnej dobe patrí medzi najväčších výrobcov sanitárnej techniky v strednej a východnej Európe. Okrem svojho tradičného sortimentu napúšťacích a vypúšťacích ventilov vyrába predstenové inštalačné WC systémy, podlahové žľaby, plastové nádržky, vaňové a vaničkové sifóny. Medzi základný výrobný sortiment firmy ďalej patria umývadlové a drezové sifóny, podlahové vpuste, flexi pripojenia, WC sedadlá, príslušenstvo atď.

Bardejov, 21. januára 2014 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 678

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2093 x