Gymnázium

6. december

Hlavnou úlohou gymnázia je príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študuje sa podľa nového školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje žiakom v 3. a 4. ročníku voliteľnosť predmetov podľa ďalšieho študijného zámeru či záujmov. Študenti sa tak kvalitne pripravia na maturitné skúšky i prijímacie pohovory na vysoké školy.

Gymnázium sa výraznejšie oddelilo od odbornej školy, zrenovovalo sa a výučba prebieha samostatne v oddelených priestoroch na prízemí.

Gymnázium, Slovenská 5
Gymnázium, Slovenská 5

Gymnázium, Slovenská 5
Gymnázium, Slovenská 5

Gymnázium, Slovenská 5
Gymnázium, Slovenská 5

Všeobecné zameranie

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ponúkame:

 • prípravu na vysokoškolské štúdium, úplné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou,
 • tím odborne pripravených učiteľov,
 • 6 učební informatiky,
 • 3 jazykové učebne,
 • 2 multimediálne učebne slovenského jazyka,
 • odborné učebne prírodovedných predmetov vybavené výpočtovou technikou,
 • multimediálne učebne s interaktívnou výučbou,
 • možnosť využitia internetu (Wi-fi) v triedach, kabinetoch, odborných učebniach.

V mimoškolskej oblasti ponúkame:

 • možnosť realizácie v žiackej rade,
 • školskú knižnicu (knihy zo svetovej i slovenskej beletrie, vecná literatúra),
 • bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských spoločenských podujatí,
 • školskú jedáleň s možnosťou výberu zo 4 stálych jedál,
 • rôzne akcie formujúce osobnosť študentov,
 • vlastnú telocvičňu a posilňovňu,
 • prácu v školskom časopise a rádiu,
 • záujmovú činnosť v krúžkoch.

Gymnázium, Slovenská 5
Gymnázium, Slovenská 5

Gymnázium, Slovenská 5
Gymnázium, Slovenská 5

Gymnázium, Slovenská 5
Gymnázium, Slovenská 5

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 782

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x