KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

23. marec Výsledky prijímacích skúšok 2015

Prijímacie konanie 2015

V súlade s § 64 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v rade školy 10. 12. 2014 a pedagogickej rade dňa 13. 11. 2014 určuje riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, 085 01 BARDEJOV

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, KÓD ŠKOLY: 678201

Študijné 4. ročné maturitné odbory (učebné odbory)

študijný odborpočet triedpočet žiakov
2411 K mechanik nastavovač 2/3 20
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 1/3 11
2697 K mechanik elektrotechnik 2/3 20
2682 K mechanik počítačových sietí 1/3 11
Spolu262

Prijímacie konanie 2015 SOŠ polytechnická: (Kritériá pre 3. ročné odbory)

    
Súčasťou prijímacieho konania v šk. roku 2015/16 budú písomné prijímacie 
skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Prijímacie skúšky budú prebiehať na základe bodu 26 čl. IX. zákona 
č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 školského zákona.
Termín prijímacej skúšky: I. termín – 11. mája 2015 (pondelok)
II. termín – 14. mája 2015 (štvrtok)
Forma prijímacej skúšky: písomná
Profilové predmety prijímacej skúšky: 
1. slovenský jazyk a literatúra
2. matematika
Čas trvania prijímacej skúšky: 60 minút pre každý profilový predmet
Obsah prijímacej skúšky: učivo z profilových predmetov podľa osnov základnej 
školy štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2

PDF (131 KiB) Kritériá

GYMNÁZIUM

SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, 085 01 BARDEJOV

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: GYMNÁZIUM, KÓD ŠKOLY: 671002

študijný odbor – zameraniepočet triedpočet žiakov
7902 J gymnázium 2 62

Prijímacie konanie 2015 GYMNÁZIUM:

Súčasťou prijímacieho konania v šk. roku 2015/16 budú písomné prijímacie 
skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 
Prijímacie skúšky budú prebiehať na základe bodu 26 čl. IX. zákona 
č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 školského zákona.
Počet otváraných tried a počet žiakov: 2 triedy všeobecného zamerania 
– 62 žiakov
Termín prijímacej skúšky: I. termín – 11. mája 2015 (pondelok)
II. termín –14. mája 2015 (štvrtok)
Forma prijímacej skúšky: písomná
Profilové predmety prijímacej skúšky: 
1. slovenský jazyk a literatúra
2. matematika
Čas trvania prijímacej skúšky: 60 minút pre každý profilový predmet
Obsah prijímacej skúšky: učivo z profilových predmetov podľa osnov 
základnej školy štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej 
školy ISCED 2

PDF (105 KiB) Kritéria


Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Bardejov, 23. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 843

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2300 x