Hodnotenie záverečnej skúšky

18. jún

Hodnotenie

Klasifikáciu žiaka na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške schvaľuje na návrh skúšajúceho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie jej písomnej, praktickej a ústnej časti.

Žiak prospel s vyznamenaním, ak nemá

  • z praktickej časti prospech horší ako výborný
  • na písomnej a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5
  • v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný

Žiak prospel veľmi dobre, ak nemá

  • z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný
  • na písomnej a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný
  • v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný

Žiak prospel, ak nemá z písomnej, praktickej a ústnej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

Žiak neprospel, ak má z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane hodnotenia z časti skúšky žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil. Toto hodnotenie je konečné.

Záverečná skúška, Bardejov
Záverečná skúska, Bardejov - (foto r.2014)

(10. jún 2015, Skúšky, Bardejov)

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 9. júna 2015 (SŠJH František Haluška)

Obsah dokumentu

Add to Flipboard Magazine.

Číslo dokumentu 938

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1680 x