Problémová situácia

30. máj

V striedavom elektrickom obvode veličinu elektrický odpor R nahrádzame veličinou elektrická impedancia Z.
Impedancia je vektorová veličina, má dve časti,
zložky - Ẑ = R + j.X, R elektrický odpor, X reaktancia.
(30. mája 2015, Bardejov)

Problém

Ako vypočítame veľkosť impedancie Z?

Meranie impedancie - Z [Ω]

Impedancia

1. Časť
meranie impedancie

 • Impedancia Z (veľkosť) je elektrický odpor v striedavom elektrickom obvode
 • R - elektrický odpor, XL - indukčná reaktancia, XC - kapacitná reaktancia
 • Ẑ = R + j.X, ak X = 0 -> Ẑ = R , ak R = 0 -> Ẑ = j.X
 • j - posun o 90°, pre XL +90° , pre XC -90°
 • Ẑ - vektor, Z - veľkosť
 • X = XL - XC
Oporné inštrukcie
 • Elektrický obvod, elektrická sieť može mať ohmický, indukčný alebo kapacitný charakter.
 • Charakter siete závisí od zložiek impedancie.
 • Naša elektrická sieť je indukčného charakteru, prevláda indukčnoť L (transformátory, mototy).
 • Jednotkou indukčnosti - L je Henry [H], kapacity - C Farad [F]
 • Indukčný odpor, indukčnú reaktanciu vypočítame zo vzťahu XL = ω . L [Ω]
 • Kapacitný odpor, capacitnú reaktanciu vypočítame zo vzťahu XC = 1 / (ω . C) [Ω]
 • Phytagorová veta Z2 = R2 + X2
► Uveďte príklady z praxe čo môže spôsobiť rozdielná veľkosť Z pri prenose elektrickej energie

2. Časť
► Popíšte príklady, kde sa používajú cievky a kondenzátory?

 • Elektrická energia sa vyrába v elektrárni, do miesta spotreby sa rozvádza pomocou vzdušných vedení. Vodiče sú na stožiaroch v rozdielnej výške nad zemou. Pri prenose elektrickej energie sa na veľkých vzdalenostiach uplatňuje elektrická kapacita (vodič - zem).
 • Ak by kapacita nebola rovnaká, nebola by rovnaka ani impedancia, znamenalo by to rôzne úbytky napätí na vodičoch
 • Pri prenose elektrickej energie sa vodiče na stožiaroch po určitej dĺžke musia striedať (meniť pozíciu)

Nikola Tesla

Vedecký prínos

 • bol americký fyzik srbského pôvodu, vynálezca a konštruktér elektrických strojov a prístrojov
 • Na jeho počesť je pomenovaná jednotka merania magnetickej indukcie – tesla (T)
 • Známy je tiež vďaka svojim príspevkom k fyzike elektriny a magnetizmu koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Jeho patenty a teoretická práca formovali základ moderných systémov na striedavý prúd (elektrická energia), vrátane polyfázových energeticko-distribučných systémov a motorov na striedavý prúd
Nikola Tesla

Príklad

► Vypočítajte veľkosť impedancie Z ak je dané:

R = 2Ω , XL = 2Ω

Ẑ = R + j.XL

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 30. mája 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 79

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 4276 x