KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

šk. rok 2016/2017

Prijímacie konanie 2015

V súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30.11. 2015 po vyjadrení rady školy zo dňa 15.12.2015 a so súhlasom zriaďovateľa na základe uznesenia č. 246/2015 zo dňa 28.10.2015 v zmysle VZN PSK č.47/2015 určuje riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove
tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

GYMNÁZIUM

študijný odbor – zameraniepočet triedpočet žiakov
7902 J – gymnázium 2 62

Prijímacie konanie 2016 - GYMNÁZIUM, Slovenská 5, Bardejov

Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2016/17 
budú písomné prijímacie skúšky z predmetov 
matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Termín prijímacej skúšky: 	I. termín – 9. mája 2016 (pondelok),
				II. termín – 12. mája 2016 (štvrtok),
Forma prijímacej skúšky: 	písomná ,
Profilové predmety prijímacej skúšky: 	1. slovenský jazyk a literatúra, 
					2. matematika,
Čas trvania prijímacej skúšky: 	60 minút pre každý profilový predmet,

Kritéria Kritériá (PDF 107 KiB)


STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ (Maturita + výučný list)

Študijné 4. ročné maturitné odbory

študijný odborpočet triedpočet žiakov
2411 K mechanik nastavovač 0,66 23
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 0,33 8
2697 K mechanik elektrotechnik 0,66 20
2682 K mechanik počítačových sietí 0,33 11
Spolu262

Prijímacie konanie 2016 - SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

    
Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2016/17 
budú písomné prijímacie skúšky 
z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Termín prijímacej skúšky: 	I. termín – 9. mája 2016 (pondelok),
				II. termín – 12. mája 2016 (štvrtok),
Forma prijímacej skúšky: 	písomná,
Profilové predmety prijímacej skúšky: 	1. slovenský jazyk a literatúra, 
					2. matematika,
Čas trvania prijímacej skúšky: 	60 minút pre každý profilový predmet,

Kritériá Kritériá (PDF 107 KiB)


BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ (Výučný list)

Učebné 3. ročné učebné odbory

Kód a názov odboruPočet žiakovPočet tried
2487 H01 autoopravár - mechanik 31 1
2487 H02 autoopravár - elektrikár 11 0,33
3668 H montér suchých stavieb 8 0,33
3678 H inštalatér 12 0,33

Prijímacie konanie 2016 - SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Kritériá hodnotenia:
- uchádzači o štúdium nerobia prijímacie skúšky,
- uchádzači sú prijímaní podľa priemeru známok 
  zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet.

Kritériá Kritériá (PDF 318 KiB)


Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Bardejov, 15. marca 2016 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 2224

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3092 x