Pravidlá komisionálnych skúšok

24. august

o dva stupne

Komisionálne skúšky môžu vyzerať rôzne, a to v závislosti od predmetu, z ktorého sa skúška vykonáva, ako aj od stupňa školy. V zásade sa delia na:

  • Písomné (len z istých predmetov)
  • Ústne (len z istých predmetov)
  • Praktické (informatika, odborné predmety na stredných školách)

Môžu sa konať ako kombinované (ústna s praktickou, ústna s písomnou – najmä v predmetoch slovenský jazyk a literatúra), pričom dôraz je obvykle na ústnej časti skúšky.

Obsah skúšky musí byť vždy v súlade s učebnými osnovami.

Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná: predseda (riaditeľ/ka školy, zást. riaditeľa/ky školy,...), skúšajúci učiteľ ((učiteľ/ka vyučujúci/a daný predmet), prísediaci (ktorý má aprobáciu pre ten istý predmet).

Ak sa rodičia chcú zúčastniť na komisionálnej skúške, je to možné.

Známka z komisionálnej skúšky môže byť zmenená nanajvýš o dva stupne a to ako smerom nadol, tak i smerom nahor, pričom je definitívna a záväzná. Žiak je o výsledku skúšky informovaný na mieste, pričom zákonní zástupcovia môžu obdržať aj písomné odôvodnenie.


Komisonálne skúšky, august 2015

(10. júl 2015, Skúšky, Bardejov)

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 10. júla 2015 (SŠJH František Haluška)

Obsah dokumentu

Add to Flipboard Magazine.

Číslo dokumentu 998

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2075 x