Organizácia maturitnej skúšky

23. apríl, 24. apríl, 27. apríl

Triedy IV.A, IV.B. II.N.

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

 1. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky okrem ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.
 2. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu. Počet, forma a obsah jednotlivých zadaní sú uvedené v III. časti prílohy.
 3. Písomná skúška z druhého vyučovacieho jazyka a z voliteľného predmetu v druhom vyučovacom jazyku v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi trvá najviac 360 minút. Obsah písomnej skúšky určí riaditeľ školy po dohode s príslušným orgánom zahraničnej strany. V školách s bilingválnym vzdelávaním zriadených bez uzavretia dohody Slovenskej republiky s iným štátom obsah písomnej skúšky určí riaditeľ školy na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie.
 4. Témy na jednotlivé časti teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy v termíne podľa odseku 2.
 5. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.
 6. Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.
 7. Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:
 8. a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 
   
  b) obhajoba vlastného projektu, 
   
  c) realizácia a obhajoba experimentu, 
   
  d) obhajoba úspešných súťažných prác, 
   
  e) predvedenie umeleckého výkonu. 
  
 9. Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín; v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.
 10. Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.
 11. Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.
 12. Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy.
 13. Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút.

APRÍL 2015

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Maturitná skúška

Maturitná skúška sa riadi:

 • Zákon č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (RTF 282 KiB)
 • Zákon č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (RTF 844 KiB)
 • Vyhláška č. 318/2008Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011 Z.z. (RTF 141 KiB)
 • Vyhláška č. 319/2008Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov (RTF 284 KiB)
 • Vyhláška č. 326 /2008Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia (RTF 25 KiB)
 • Pedagogicko–organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

Absolvovanie maturitnej a záverečnej skúšky

 • § 2 vyhl. č. 282/2009 Z.z. (RTF 282 KiB)
 • (9) Zoznam študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list, je uvedený v prílohe č. 5. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax.
 • Na základe § 2 vyhl. č. 282/2009 Z.z. žiaci, ktorí počas štúdia preukázateľne neabsolvovali aspoň 1200 hodín odborného výcviku nebudú konať záverečné skúšky. Záverečných skúšok sa zúčastnia, až keď preukázateľným spôsobom absolvujú v náhradnom termíne chýbajúci počet hodín odborného výcviku.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky prebieha pred ústnymi skúškami.
Termín praktickej časti odbornej zložky je určený takto:

Triedy:

Obsah praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 
je zameraný na riešenie určitej úlohy a vychádza z obsahu 
praktického vyučovania

Počas praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 
budú pracovať na strojoch na ktorých prebiehala príprava 
počas vyučovania

Žiaci budú vykonávať typické úlohy pre daný študijný odbor 
s ktorými sa stretnú v praktickom živote po skončení školy

Praktická časť odbornej zložky bude prebiehať 
na dielňach praktického vyučovania, 
vybavenie dielni je v súlade s požiadavkami na materiálne 
vybavenie podľa normatívu

Maturanti 2015, Praktická časť odbornej zložky

Trieda IV.A, mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik

Jozef Bakajsa
Pavol Dančišak
Maroš Foľta, 1. miesto na celoslovenskom kole Zenit v strojárstve
Lukáš Gbur
Dávid Hoffej
Tomáš Hudák
Jakub Ivančo
Martin Jaržabek
Dávid Klimsch
Matúš Kmec
Martin Krišš
Kristián Kuruc
Denis Lamanec
Miloš Luč
Michal Marák
Martin Marko
Martin Mihalik
Róbert Mihalik
Peter Mihálik
Mário Michalov
Ľuboš Nemergut
Tomáš Ondis
Patrik Pavúk
Marek Randár
Peter Regeci
Ľuboš Vaňo
Tomáš Virgala
Miroslav Zuščin

Trieda IV.B, mechanik počítačových sietí

Martin Bednár  23.4.2015
Viliam Beňa   23.4.2015
Marek Buliščak 23.4.2015
Daniel Franko  23.4.2015
Samuel Grobár  24.4.2015
Lukáš Harčarík 23.4.2015
Dominik Hiščár 23.4.2015
Marián Hudačin 24.4.2015
Patrik Kontura 24.4.2015
Jozef Kormoš  23.4.2015
Daniel Kotuľa  24.4.2015
Fabián Kravčík 24.4.2015
Matúš Labaš   24.4.2015
Tomáš Marcinek 24.4.2015
Daniel Šenitka 23.4.2015
Ján Špirko   24.4.2015

Trieda II.N, strojárstvo, stavebníctvo

Mário Bocko
Erik Borecký
Martin Calek
Dominik Eštočin
Miloš Host-Ujacký
Martin Hrubý
Benjamín Humeník
Martin Jendrej
Dominik Kovaľ
Marko Pribula
Jakub Sabol
Adam Sobek
Marek Voľanský-Martiček

Predseda maturitnej komisie

Ing. Mišík Ladislav PhD., 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
pre odbor strojárstvo, mechanik nastavovač

Ing. Oravec Mikuláš, 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
pre odbor mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik

Ing. Kubiš Rudolf, 
Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov
pre odbor stavebníctvo

Štvrtok 23.apríla


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Piatok 24.apríla


Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Pondelok 27.apríla

Bardejov, 30. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 858

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 3165 x