KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

28. marec

Prijímacie konanie 2015

3. ročné účebné odbory,
výučný list,
uchádzači o štúdium nerobia prijímacie skúšky,
uchádzači sú prijímaní podľa priemeru známok
zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, 085 01 BARDEJOV

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, KÓD ŠKOLY: 678201

Forma a dĺžka štúdia, spôsob ukončenia štúdia
- denné štúdium 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou

Učebné 3-ročné odbory: (študijné odbory)

Kód a názov odboruPočet žiakovPočet tried
3678 H inštalatér 31 1
2487 H01 autoopravár - mechanik 31 1
2487 H02 autoopravár - elektrikár 11 0,33
2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika 10 0,33
3668 H montér suchých stavieb 10 0,33

Kritériá hodnotenia: (Kritériá hodnotenia pre 4. ročné odbory)

 • uchádzači o štúdium nerobia prijímacie skúšky,
 • uchádzači sú prijímaní podľa priemeru známok zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet.

Pri rovnakom priemere známok budú prednostne prijatí uchádzači v poradí:

 1. uchádzač s vyšším % úspešnosti za predmety v Testovaní 9,
 2. uchádzač s lepším priemerom známok zo ZŠ, uchádzač s umiestnením sa na predmetovej olympiáde – Slovensko, kraj, okres,
 3. uchádzač s umiestnením v súťaži so zameraním k danému odboru – Slovensko, kraj, okres.
V Bardejove 27. marca 2015 			Ing. Peter Dulenčin, PhD.
          				  - riaditeľ školy 

PDF (336 KiB) Kritéria


Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Bardejov, 28. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 852

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 2242 x