INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Spojená škola Juraja Henicha

Kto bol Juraj Henisch?

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Gymnázium a SOŠ polytechnická, Bardejov

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).

Organizácia


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach: 1
(1,5 MB) Organizačná zložka Gymnázium
(1,7 MB) Organizačná zložka SOŠ polytechnická

Pre šk. rok 2016/17 ponúkame učebné a študijné odbory organizačnej zložky SOŠ polytechnickej v Bardejove.

Maturita a výučný list, 4-ročné štúdium

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja, pamätné dni.

Triedni učitelia, Gymnázium, SOŠ polytechnická.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017.

Základné informácie rodičom (zákonným zástupcom) o neplnoletých žiakoch podáva škola osobne po dohovore s triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim alebo majstrom OV v mimovyučovacom čase alebo kolektívnou formou v rámci triednych aktívov a plenárnych zasadnutí združenia rodičov.

Podrobnejšie informácie v školskom poriadku (nový od 1.9.2015) (PDF 919 KiB) 2

Študijné výsledky
sú zverejňované na stránke http://ssjh.edupage.org/. 3

Aktivity školy
sú zverejňované na nástenke. 4

Aktivity žiakov
Gymoš, školský časopis, Zlatým Štúrovým perom píšu gymošáci z Bardejova, Tatko

Kontakt
Ing. Peter Dulenčin, PhD.
Spojená škola J. Henischa
Slovenská 5
Bardejov
085 01

054 4861950
054 4861960

Mail: ssjhbj@slovanet.sk.


Želáme správne rozhodnutie pri voľbe stredoškolského štúdia.Vytvorené v ssjh

`
  1. Poznámka 1: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
  2. Poznámka 2: Vnútorný poriadok školy sa stáva pre žiaka (neplnoletého a plnoletého) a zamestnancov školy záväzným po oboznámení sa s jeho obsahom na prvej triednickej hodine.
  3. Poznámka 3: Do systému ascagenda sa prihlasuje pomocou mena žiaka a hesla. Neviete prihlasovacie údaje? Vyžiadajte si ho od triedneho učiteľa. .
  4. Poznámka 4: Chcem byť vždy tam, kde sa niečo deje. September