Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

Organizácia školského roka 2014/2015

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok).
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
 3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).
 4. Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2017 sú uvedené v prílohe č. 1.
 5. V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.

Prázdniny 2014/2015

Prázdniny 2014/2015, Prešovský kraj

Štátne sviatky

1. september 2014 (pondelok) - Deň Ústavy Slovenskej republiky,
17. november 2014 (pondelok) - Deň boja za slobodu a demokraciu,
1. január 2015 (štvrtok) - Deň vzniku Slovenskej republiky,
5. júl 2015 ( nedeľa) - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,
29. august 2015 (sobota)-výročie Slovenského národného povstania.

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ

15.september 2014	- Sedembolestná panna Mária,
24. december 2014 (streda)	- Štedrý deň,
25. december 2014 (štvrtok)	- prvý sviatok vianočný,
26. december 2014 (piatok)	- druhý sviatok vianočný,
6. január 2015 (utorok)	- Zjavenie pána- Traja králi,
3. apríl 2015 ( piatok)	- Veľký piatok,
6. apríl 2015 ( pondelok) - Veľkonočný pondelok,
1. máj 2015 (piatok)	- Sviatok práce,
8. máj 2015 (piatok) - Deň víťazstva nad fašizmom.

Maturita v školskom roku 2014/2015

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2015 (utorok),
  2. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2015 (streda),
  3. matematika dňa 19. marca 2015 (štvrtok),
  4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2015 (piatok).
 2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015.
 3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 14. – 17. apríla 2015. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2015.
 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2014. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2014.
 5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2015. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2015.
 6. Na vybraných stredných školách bude v období september – november 2014 a január – február 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

Prijímacie skúšky v školskom roku 2014/2015 na stredné školy pre školský rok 2015/16

 11. máj 2015 a 14. máj 2015 - prijímacie skúšky (kritériá)
 16. jún 2015 - prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest 
 

Priemer do 2,0 pre Gymnázium, do 2,75 pre SOŠ polytechnickú - Zákon č. 324/2012

Príloha č. 1

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2015/2016

Prázdniny 2015/2016, Prešovský kraj

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

Prázdniny 2016/2017, Prešovský kraj

Nová metodika pre výučbu finančnej gramotnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverenilo na svojej stránke metodiku na vyučovanie prerezovej témy Finančná gramotnosť pre základné a stredné školy.

Materiál obsahujúci metódy a formy pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov pripravili Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav na základe podkladov Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a Finančného riaditeľstva SR.

Metodika je dostupná na internetovej stránke
www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do-skolskych-vzdelavacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/.

Štátne vzdelávacie programy

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tieto štátne vzdelávacie programy:

NIEMIERKOVA TAXONÓMIA CIEĽOV

B. Niemerko – taxonómia (kognitívna)

1. zapamätanie poznatkov

AKTÍVNE SLOVESÁ PRÍKLAD
definovať
napísať
reprodukovať
zopakovať
pomenovať
vymenovať
nakresliť...
definovať pojem kalenie ocele; vymenovať časti sústruhu...

2. porozumenie poznatkom

AKTÍVNE SLOVESÁ PRÍKLAD
objasniť
vysvetliť
predložiť
vyjadriť inak
ilustrovať
vyjadriť vlastnými slovami
opísať
preformulovať
vysvetliť činnosť spaľovacieho motora...

3. použitie poznatkov v typických školských situáciách

AKTÍVNE SLOVESÁ PRÍKLAD
aplikovať
demonštrovať
vypočítať
rozlíšiť
načtrnúť
vyčísliť
triediť
vyskúšať
royhodnúť
rozčleniť
napísať správu
klasifikovať
načrtnúť schematicky zubové čerpadlo; rozhodnúť, ktoré zo znázornených nosníkov sú staticky určité; vypočítať spotrebu materiálu pre dámsku blúzku

4. použitie poznatkov v problémových situáciách

AKTÍVNE SLOVESÁ PRÍKLAD
oceniť
ohodnotiť
zhodnotiť
obhájiť
porovnať
posúdiť
vyvodiť závery
navrhnúť počet klincov klicového spoja podľa dĺžky spoja
Bardejov, 1. september 2014 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD.)