Nový školský rok na Spojenej škole Juraja Henischa

V utorok 2. septembra 2014 sa v Športovej hale Mier v Bardejove konal akt otvorenia školského roka 2014/15 v najväčšej strednej škole v meste, Spojenej škole Juraja Henischa na Slovenskej ulici č. 5.

Video-program


Video: absolvent ssjhBardejov Maroš Jusko, Dexorix

Spojená škola má dve organizačné zložky Gymnázium a SOŠ polytechnickú. Do školských lavíc v tomto školskom roku zasadne 654 študentov, z toho na SOŠ polytechnickú 428, pričom do prvého ročníka sa zapísalo na všetky formy štúdia 206 uchádzačov, z toho na SOŠ polytechnickú 145.

Hostia

Na otváracom akte sa okrem žiakov a zamestnancov školy zúčastnili aj hostia:
Ing. Miroslav Bujda, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, prednosta Okresného úradu v Bardejove a člen rady Spojenej školy J. Henischa, Pavol Ceľuch, poslanec Prešovského samosprávneho kraja a člen rady Spojenej školy J. Henischa, MUDr. Július Zbyňovský, MPH – vedúci Odboru zdravotníctva Úradu PSK, Ing. Jozef Roháľ, člen rady Spojenej školy J. Henischa za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru a Ing. Martin Choma, PhD. - vedúci oddelenia kultúry MsÚ Bardejov.

Program

Na slávnostnom akte vystúpili s kultúrnym programom žiaci školského folklórneho súboru, ktorí účinkujú pod vedením Mgr. M. Olejarovej.


Vystúpenie školského folklórneho súboru Spojenej školy J. Henischa, Foto: Jozef Bakajsa

TOP osobnosti

Stalo sa tradíciou na akte otvorenia nového školského roka odovzdávať ceny školy TOP osobnostiam, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju a popularizácii školy. V školskom roku 2013/14 potešili tieto ocenenia žiackej i pedagogickej práce:

1. miesto pre časopis Spojenej škola Juraja Henischa Gymoš v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja,
2. miesto na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero pre časopis Gymoš Spojenej škola Juraja Henischa,
2. miesto pre časopis Spojenej škola Juraja Henischa Gymoš na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Kalokagatia 2014,
Cena Literárneho fondu v súťaži Štúrovo pero v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov pre Damiána Michalca študenta gymnázia,
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za ústretovú tvorivú a dlhoročnú spoluprácu pri tvorbe školského časopisu Gymoš Spojenej škola Juraja Henischa pre pedagóga Mgr. Branislava Boďa,
1. miesto na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, 2. miesto na celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti pre študentov Spojenej školy Juraja Henischa Petra Tomčíka a Jozefa Lauka, ktorí pracovali pod vedením vyučujúceho PaedDr. Miroslava Vojteka a majstra odborného výcviku Ing. Lukáša Roguľu,
11. miesto v slovenskom finále súťaže Autoopravár Junior Castrol 2014 na tohtoročnom 15. kole, kde sa do súťaže zapojilo 49 stredných odborných škôl. Spomedzi 1285 prihlásených žiakov tretích ročníkov sa náš žiak Peter Červeňák umiestnil na obdivuhodnom jedenástom mieste.

Na základe týchto úspechov TOP osobnosťami za rok 2014 boli vymenovaní
Mgr. Branislav Boďo za vedenie školského časopisu Gymoš a za organizovanie školského diania v škole, PaedDr. Miroslav Vojtek a Ing. Lukáš Roguľa za úspešnú prípravu študentov v SOČ a Ing. František Haluška za zorganizovanie školského kola a úspešnú prípravu študentov v súťaži Autoopravár Junior Castrol 2014.


TOP osobnosti Spojenej školy J. Henischa za rok 2014 (zľava Mgr. Branislav Boďo, Ing. Lukáš Roguľa,PaedDr. Miroslav Vojtek a Ing. František Haluška, ocenenia odovzdával riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčin, PhD. Foto: Jozef Bakajsa

Novinky

Výchovno-vzdelávacia práca v tomto školskom roku je naplánovaná tak, aby nadväzovala na všetko pozitívne, čo v doterajšej histórii školy bolo dosiahnuté. Prípravy na úspešný priebeh nového šk. roku 2014/15 prebiehali v našej škole počas celých prázdnin. V aule sa zrenovovali lavice, zakúpili sa nové stoličky, nainštalovala sa nová dotyková multimediálna tabuľa s 20 tabletmi s pripojením na internet. Zrekonštruovala sa učebňa biológie, zakúpili sa nové lavice a stoličky. V učebni slovenského jazyka sa taktiež nainštalovala nová dotyková multimediálna tabuľa s 20 tabletmi s pripojením na internet. V priebehu školského roka sa nainštalujú nové dotykové multimediálne tabule do učební geografie, učebne pre všeobecno-vzdelávacie predmety a na odborný výcvik. Nezabudlo sa ani na priestory šatní. Komplexnou rekonštrukciou prešla učebňa automobilov, nová podlaha a znížený strop s novým osvetlením a inventárom vytvorili esteticky i technicky modernú učebňu. Na odbornom výcviku sa zrekonštruoval autoservis, učebňa pre zváračskú školu a autoelektrikárov.

Aj takýmto spôsobom prispejeme k ozvláštneniu vyučovania a využívaniu nových metód a foriem vzdelávania v škole.

Príprava odborníkov

Organizačná zložka Stredná odborná škola polytechnická sa orientuje na prípravu odborníkov pre strojárstvo, autoopravárenstvo, silno a slaboprúdovú elektrotechniku a stavebníctvo. Výhodou absolventov SOŠ polytechnickej je, že popri výučnom liste môžu získať aj maturitné vysvedčenie a v elektrotechnických odboroch osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Pri škole je zriadená zváračská škola, ktorá umožňuje absolventom získať zváračský preukaz. Aj naďalej budeme poskytovať našim študentom zváračské kurzy za výhodných podmienok s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu práce. Odbornej príprave v škole sa venuje mimoriadna pozornosť. Každoročne sa vylepšujú materiálne podmienky na praktickom vyučovaní, každá profesia má vlastné dielne s vybavením podľa normatívov. V spolupráci s firmou KAMAX je pri škole zriadené školiace a skúšobné centrum pre číslicovo riadené obrábacie stroje. Tak ako v minulom šk. roku, aj v tomto naša škola zabezpečí uzatvorenie zmlúv s viac ako 40 firmami pre zabezpečenie individuálneho odborného výcviku pre študentov SOŠ polytechnickej. Nečudo, že žiaci školy dosahovali a dosahujú výborné výsledky v odborných súťažiach ako je ZENIT, Súťaž odborných vedomostí a zručností, ale aj v predmetových olympiádach či v športe.

Spolupráca

Škola spolupracuje so 7 zahraničnými školami, čo umožňuje výmeny žiakov, odborné stáže a spoločné aktivity na projektoch Comenius. Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v medzinárodnom projekte Comenius. Je to už 3. projekt, v ktorom participuje naša škola. V projekte sa má zorganizovať 6 návštev počas 2 rokov. Už v septembri privítame u nás študentov a učiteľov z partnerských škôl z Holandska, Nemecka, Talianska, Švédska. V rámci tohto projektu vybraní naši študenti a učitelia navštívia v novembri Holandsko a v apríli Švédsko. Žiaci budú pracovať na aktivitách, ktoré budú realizovať na spoločných stretnutiach v medzinárodných tímoch, čo im umožní precvičovať si komunikáciu v angličtine a pracovať so žiakmi z iných národností. Každá návšteva zahŕňa prehliadku kultúrnych pamiatok, ktoré majú v Európe významné postavenie.

Školské tradície

K nášmu školskému životu neodmysliteľne patria školské tradície ako sú:

  • cechovácia,
  • olympijský deň,
  • Beh Radničným námestím,
  • študentský ples
  • a iné.

Najväčšia stredná škola v okrese je pripravená na nový školský rok a verí, že nestratí zaujatie svojich učiteľov a naplní očakávania svojich žiakov i rodičov.

Príloha

Bardejov, 13. september 2014 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD.)