PRO SLAVIS 2014

23. október

V celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ a školských zariadení a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského PRO SLAVIS 2014 naša Spojená škola Juraja Henischa (Gymnázium a SOŠ polytechnická) získala
1. miesto v III. kategórii školské časopisy za časopis Gymoš.
PRO SLAVIS

Vyhodnotenie

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 10. novembra (pondelok) o 10.00 hod.
v Starej radnici mesta Žilina, Mariánske námestie č. 1.

Časopiš Gymoš

Gymoš je školský časopis Spojenej školy Juraja Henischa.


PRO SLAVIS

PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline.

Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby, vzbudiť v nich záujem o knihy, čítanie, písanie, slovenčinu, novinársku tvorbu, vlastnú sebarealizáciu a zmysluplné trávenie voľného času.

Uzávierka súťaže bola 30. septembra 2014 a začiatkom novembra bude slávnostné vyhodnotenie na Radnici Mesta Žilina.

Po slávnostnom odovzdaní cien oceneným školám bude v Dome Matice slovenskej v Žiline nainštalovaná výstava PRO SLAVIS, kde si bude môcť verejnosť pozrieť a prečítať všetky (nielen ocenené) časopisy zaslané do súťaže.

Redakčná rada časopisu Gymoš

Šéfredaktor: Lenka Macejová

Redaktori: Nikola Hnatková, Lívia Paľová, Soňa Stiedlová, Klaudia Hockicková, Patrícia Biathová, Bernadeta Mackaničová, Michaela Ždiľová, Michaela Fröhlichová, Peter Buben, Denis Sopko, Alexandra Hockicková

Grafickí editori: Janka Bosáková, Radoslav Sosňák, Tobiáš Prokop, Martin Chabada, Ján Helmanovský

Fotograf: Jozef Bakajsa

Diplom, 10. november

PROSLAVIS 2014, Gymoš 1. miesto
Bardejov, 23. október 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 755

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x