Deň plný zážitkov zo spojenej školy Juraja Henischa

28. november

Práca sa pre každého človeka stáva základom pre budovanie akýchkoľvek osobných hodnôt, a tak sa jej výber dotkne aj budúceho sociálneho postavenia i rodinného života každého jednotlivca.

Veselú atmosféru vytváralo školské rádio.
Spojená škola J. Henischa Bardejov
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Hudba a spev.
Školský folklórny spevácko-tanečný súbor
Pod vedenim Mgr. Olejárovej.
Bezbariérová škola
žiakom
služby
bezbariérové
Gymnázium
Tablety
Comenius
Gymoš
Tabletová učebňa slovenského jazyka.
Montáž
tabule
Finančná gramotnosť, Ako dosiahnúť úspech.
Mark Hudák
Marek Šinaľ
Prezentácia odborných predmetov
SOŠ
POLYTECHNICKÁ
Odborná učebňa Centra vzdelávania
INŠTALATÉR
MECHANIK stavebno-inštalačných zariadení
jquery slider example

Radiť mladým pri výbere budúcej kariéry nie je jednoduché. Už voľbou strednej školy totiž nasmerujú svoje ďalšie celoživotné pôsobenie. Pre správne rozhodnutie potrebujeme dostatok informácií, prípadne odbornú pomoc. Ak si žiak vyberie taký vzdelávací smer, ktorý ho bude uspokojovať, v budúcnosti mu bude prinášať radosť a zároveň ho pripraví pre ďalšie štúdium alebo dobrú pracovnú pozíciu. Aby mali žiaci základných škôl dostatok informácií pre správnu voľbu ďalšieho štúdia, organizovala Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove posledný októbrový týždeň Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl.

Deň plných zážitkov
Foto: Veselú atmosféru dňa otvorených dverí vytváralo školské rádio
Autor fotografie: Študent SŠJH Jozef Bakajsa

Vstup

Pri vstupe do školy sa budúci stredoškoláci oboznámili s vysielaním školského rádia Gymoš a hudobno-speváckym pásmom ich privítal školský folklórny súbor, ktorý pracuje na škole už 13 rokov pod vedením Mgr. Márie Olejárovej.


Foto: Školský folklórny spevácko-tanečný súbor
Autor fotografie: Študent SŠJH Jozef Bakajsa

SŠ J.Henischa

Spojená škola J. Henischa vzdeláva v dvoch samostatných organizačných zložkách: Gymnáziu a Strednej odbornej škole polytechnickej. Obe zložky sú v jednej budove na Slovenskej ulici č.5. Rekonštrukcia budovy školy i tried už nie je novinkou, rovnako ako schodolez, bezbariérová toaleta či bezbariérové vstupy. Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Tieto bezbariérové služby žiakom poskytujeme ako prví v našom meste a v novom školskom roku ich využívajú dvaja študenti.


Foto: Rampa a schodolez pre vozíčkarov na Spojenej škole Juraja Henischa
Autor fotografie: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Gymnázium

Hlavnou úlohou gymnázia je príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Školský vzdelávací program rozvíja všetky potrebné kľúčové kompetencie tak, aby študenti bez problémov zvládli nielen maturitnú skúšku, ale i prijímacie pohovory na vysoké školy. V 3. a 4. ročníku si žiaci individuálne zostavujú svoju skladbu predmetov podľa ďalšieho študijného zámeru či záujmov. Gymnázium sa výraznejšie oddelilo od odbornej školy, zrenovovalo sa a výučba prebieha samostatne v oddelených priestoroch na prízemí.


Foto: Gymnázium, výučba prebieha samostatne v oddelených priestoroch na prízemí.
Autor fotografie: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

V posledných rokoch sa zriadili odborné učebne geografie, dejepisu, dve nové odborné učebne slovenského jazyka. Do učebne slovenčiny, geografie a anglického jazyka pribudla nová multimediálna tabuľa s interaktívnym ovládaním, modernizovala sa aj učebňa fyziky, v ktorej žiaci pracujú s multimediálnou tabuľou s tabletovým ovládaním. V škole boli vybudované dve učebne so štyridsiatimi tabletami a pripojením na internet. Tento druh interaktívnej techniky prispieva k ozvláštneniu vyučovania, ktoré sa tak stáva zaujímavejším, obohacujúcim. Žiak je vtiahnutý do deja vyučovania, aktívne zasahuje do jeho jednotlivých krokov a to ho núti myslieť samostatne a v súvislostiach. Aktívna účasť všetkých zmyslov umožňuje trvalejšie zapamätanie, ľahšiu uchopiteľnosť učiva a prínosom je aj uvoľnenejšia atmosféra.


Foto: Novozriadená tabletová učebňa slovenského jazyka
Autor fotografie: Ing. Peter Dulenčin, PhD.


Foto: Novozriadená tabletová učebňa slovenského jazyka
Autor fotografie: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

SOŠ polytechnická

Učitelia a študenti Strednej odbornej školy polytechnickej predstavili odbory, ktoré má škola k dispozícii, ukázali, možno budúcim spolužiakom, ako prebieha vyučovanie či odborná prax. Žiaci ZŠ sa dozvedeli, aké má škola výhody oproti iným školám, ale aj aké majú žiaci možnosti uplatniť sa po skončení strednej školy. Mnohých zaujali aj moderné priestory školy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky súčasnej doby. Škola má výhodu aj v polohe, nachádza sa takmer v centre mesta, v blízkosti je železničná aj autobusová stanica.


Foto: Prezentácia odborných predmetov na Strednej odbornej školy polytechnickej
Autor fotografie: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Trh práce

Sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, spolupráca s podnikmi, firmami a podnikateľmi, rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy je cesta, ktorou sa Stredná odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove usiluje kráčať. Za štyridsať rokov svojej histórie sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorej učebné odbory sú moderné, progresívne a zodpovedajú požiadavkám 21. storočia.
Škola pružne reaguje na potrebu praxe, požiadavky rodičovskej verejnosti a mení štruktúru študijných a učebných odborov. Veľký záujem je o študijné odbory mechanik nastavovač (nastavovanie, obsluha NC a CNC obrábacích strojov), mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik a mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Z trojročných učebných odborov je dlhodobo záujem najmä o odbory autoopravár (mechanik, autoelektrikár), elektromechanik, montér suchých stavieb (sadrokartón) a inštalatér (voda, kúrenie, plyn).
Situácia na trhu práce a požiadavky zamestnávateľov podnietili vedenie školy k rozhodnutiu zriadiť pre učebný odbor inštalatér a novootvorený štvorročný študijný odbor mechanik stavebno-inštalačných zariadení vzdelávacie centrum.


Foto: Odborná učebňa Centra vzdelávania pre inštalatérov a mechanikov stavebno-inštalačných zariadení
Autor fotografie: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Centrum pre rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania

Hlavným cieľom zriadenia tohto centra je rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy a transformovanie teoretických vedomostí do praktických zručností. Vzdelávanie v spomínaných odboroch sa realizuje aj v odbornej učebni pre inštalatérov a v učebni zváračskej školy. V stredisku praktického vyučovania pri Spojenej škole Juraja Henischa sa uskutočňuje praktická výučba pre všetky odbory. V treťom a štvrtom ročníku vykonávajú naši študenti odbornú individuálnu prax vo viac ako v 43 firmách v okrese Bardejov s cieľom získať odborné zručnosti v praxi.

Výhodou absolventov SOŠ polytechnickej je, že popri výučnom liste
a maturitnom vysvedčení môžu
v elektrotechnických odboroch získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Pri škole pôsobí aj zváračská škola, ktorá umožňuje všetkým absolventom získať aj zváračský preukaz. Tým naši absolventi majú veľmi dobré uplatnenie v praxi, na trhu práce. Svedčia o tom aj priaznivé štatistiky evidencie nezamestnaných absolventov škôl.

Návšteva školy sa blíži k svojmu záveru. Ak sa naše želanie, záujem žiaka a rozhodnutie rodičov stretnú pri voľbe stredoškolského štúdia, sme pripravení pomôcť k naplneniu vytúženej predstavy o vhodnom povolaní.

Bardejov, 28. novembra 2014 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 774

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x