ZENIT 2015

18. február

Po šiestykrát prvé miesto na Slovensku pre Strednú odbornú školu polytechnickú pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove.

Mnohí žiaci stredných škôl vedia, že „zenit“ nie je iba slovom alebo pojmom z bežného života, ale je to aj označenie populárnej súťaže zanietených mladých ľudí.

ZENIT

Z E N I T, „ZručnosťElánNápaditosťIniciatívaTvorivosť“, je jednou z najstarších a najznámejších súťaží žiakov stredných škôl technického zamerania, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a metodickým a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor tvorivosti mládeže.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je rozvíjať technické a praktické poznatky žiakov získané vo vyučovacom procese a ďalej ich prehlbovať, viesť žiakov k samostatnosti, tvorivosti a k schopnosti individuálne prezentovať svoje vedomosti a zručnosti.

Trenčín

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Celoštátna odborná komisia ZENIT a Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zorganizovali 4. – 5. februára v poradí šestnásty ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve.

Celoštátne kolo

Celoštátnemu kolu predchádzali krajské kolá. Šestnásty ročník krajskej súťaže pre Prešovský samosprávny krajsa konal 2. decembra minulého roku na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Našu Strednú odbornú školu polytechnickú pri Spojenej škole Juraja Henischa reprezentovali štyria žiaci v dvoch kategóriách, v kategórií strojné obrábanie kovov a v kategórií ručné spracovanie kovov. Dvaja žiaci odboru mechanik nastavovač nás reprezentovali v kategórií strojné obrábanie kovov. Maroš Foľta, študent štvrtého ročníka, svoju kategóriu vyhral, čím sa kvalifikoval na celoštátne kolo a Igor Demjanič, študent tretieho ročníka, obsadil 3. miesto.

V kategórií ručné spracovanie kovov súťažili Rastislav Kmec, študent druhého ročníka odboru mechanik stavebnoištalačných zariadení, ktorý rovnako ako Maroš Foľta zvíťazil, a Martin Bilský, študent tretieho ročníka odbor inštalatér,ktorý obsadil tretie miesto.

Odmena

Odmenou všetkým môže byť aj to, že všetci štyria nemusia absolvovať praktickú časť záverečnej a maturitnej skúšky v zmysle vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, pričom Maroš Foľta a Igor Demjanič postúpili na celoslovenské kolo Zenit v strojárstve.

Elektronika, programovanie rozšírené o kategóriu webdizajnér a strojárstvo

Podľa slov predsedu celoštátnej komisie ZENIT Stanislava Slačku: „Do celoštátneho kola súťaže ZENIT postúpilo tento rok celkovo deväťdesiat žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách – elektronika, programovanie rozšírené o kategóriu webdizajnér a strojárstvo. Títo súťažiaci, ktorí sa dostali do celoštátneho finále, sú víťazi z ôsmich regionálnych kôl.“ Skutočnosť, že len v kategórii programovanie sa tento rok zúčastnilo celkovo 1100 súťažiacich dokazuje, že ide o mimoriadne úspešné a vyhľadávané podujatie.

V celoštátnom kole ZENIT v strojárstve sa v každej kategórií o víťazstvo pobilo osem žiakov, ktorí zvíťazili v jednotlivých krajských kolách. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti žiaci odpovedali formou testu z otázok zo základného učiva strojárskych predmetov, technického kreslenia, strojárskej technológie, strojových súčiastok a merania rozmerov.

Praktická časť

V praktickej časti mali žiaci podľa predloženej výkresovej dokumentácie vypracovať jednoduchý výrobný postup a následne sústružením, frézovaním, vŕtaním a ručným obrábaním vyrobiť danú súčiastku, pričom veľký dôraz sa kládol na presnosť vyhotovenia, kvalitu povrchu a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci.

V silnej konkurencii z celého Slovenska sa naši žiaci nestratili.V kategórií strojné obrábanie kovov náš Maroš Foľta zvíťazil a Rastislav Kmec v kategórií ručné spracovanie kovov obsadil skvelé šieste miesto na Slovensku.

Zenit 2015
Maroš Foľta 1. miesto na celoslovenskom kole Zenit v strojárstve v Trenčíne (prvý zľava)
Foto: Ing. Lukáš Roguľa

Úspech

Tento úspech svedčí o veľmi dobrej práci pedagógov školy, učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku so žiakmi. Veď zo šestnástich ročníkov celoštátnej súťaže v strojárstve žiaci tejto školy získali päťkrát prvé miesto (Maroš Foľta, Tomáš Seman, Ivan Kundrát a dvakrát Ľuboš Tej), štyrikrát druhé (Vladimír Hromoho, Michal Šivec a dvakrát Matej Surmik), raz tretie miesto (ĽubošSobek) a raz piate (František Jurč).

Sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, spolupráca s podnikmi, firmami a podnikateľmi, rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy je cesta, ktorou sa Stredná odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove usiluje kráčať. Vzdelávanie študentov odboru mechanik nastavovač prebieha v školskom vzdelávacom centre programovania a obsluhy CNC, ktoré vzniklo v roku 2008 v spolupráci s firmou KAMAX. Navyše v treťom a štvrtom ročníku vykonávajú všetci naši študenti odbornú individuálnu prax vo viac ako štyridsiatich firmách v okrese Bardejov za účelom získania odborných zručností v praxi.

Zenit 2015
Školské vzdelávacie centrum programovania a obsluhy CNC strojov

Poďakovanie

Veľké poďakovanie patrí obetavým pedagógom a majstrom školy, ktorí sa venovali príprave súťažiacich na školské, krajské a aj celoštátne kolo. Sú to majstri odborného výcviku Bc. Ján Kaščák, Jozef Dinis, Bc. Pavol Šinaľ, Bc. Jozef Šoltés, Ing. Lukáš Roguľa a učitelia odborných predmetov Ing. Ondrej Petrek, Ing. František Kostár, Ing.arch. Alexandra Klimeková. Sú to oni, ktorí nám pomáhajú zvýšiť povedomie a záujem žiakov základných škôl, ich rodičov, ale aj výchovných poradcov o našu školu a posilniť motiváciu terajších žiakov študovať a úspešne ukončiť svoje štúdium.

Prišiel čas byť hrdý na svoje povolanie a remeslo, ktoré má zlaté dno.


Bardejov, 18. februára 2015 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 814

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2129 x