Žiaci Spojenej školy Juraja Henischa opäť zabodovali

22. apríl - Deň Zeme

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu už tridsaťsedem rokov organizuje Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ) - dobrovoľnú záujmovú činnosť študentov denného štúdia stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať a podporovať nadaných, talentovaných žiakov, rozširovať ich tvorivé myslenie, rozvíjať odborno-teoretické vedomosti, praktické zručnosti a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie. Do tejto záujmovej činnosti sa môžu zapojiť študenti všetkých škôl. Svoje schopnosti môžu realizovať vo viacerých odboroch, a to napr. v problematike voľného času, v oblasti chémie, matematiky, fyziky, informatiky, histórie, biológie, v strojárstve, energetike, stavebníctve, psychológii, pedagogike, kultúre, ekonomike, elektrotechnike. Žiaci môžu pracovať a súťažiť individuálne, ale aj ako kolektív.
(22. apríla 2015, Bardejov)

Študenti Spojenej školy Juraja Henischa prejavili bohatú aktivitu v rámci SOČ aj tento školský rok. Po úspešnom zvládnutí školského kola postúpilo do krajského kola celkom deväť prác a šestnásť súťažiacich. Krajská prehliadka sa uskutočnila 27. marca v Prešove.

A čomu sa naši študenti vo svojich prácach venovali? Čo ich zaujalo? Na gymnáziu Anna Kašperová, ktorá sa pod vedením vyučujúcej Viery Michalčinovej venovala dejinám raslavických Židov, zistila, že v Raslaviciach majú Židia bohatú históriu, výraznou mierou sa podieľali na formovaní obce, na rozvoji kultúry, umenia a vzdelanosti. Niektorí ľudia sa ku svojim židovským koreňom aj hlásia. Dokonca majú záujem opraviť starý židovský cintorín a synagógu. Žiačky Aneta Balaščáková a Michaela Hariňová spolu s učiteľkou Adrianou Luptákovou v práci zameranej na stres v škole prostredníctvom dotazníka zistili prekvapivé skutočnosti. Žiaci v dotazníku potvrdili, že na stres prežívajúci v škole nevplýva ani učiteľ, ani predmet, ale to, či sú, alebo nie sú na vyučovanie pripravení. Ďalšou zaujímavosťou je zistená vzájomná interakcia žiak a vyučujúci. V dotazníkoch respondenti potvrdili, že ak je v pohode žiak, je v pohode aj učiteľ a naopak: ak je v pohode učiteľ, je v pohode aj žiak. Štvrtáčky Dáša Dvorská, Soňa Stiedlová a Silvia Polčová s koordinátorkou Nadeždou Holentovou vytvorili slovník šarišských slov pochádzajúcich z nemčiny. Zistili, že mnohé z týchto slov sa používajú v dialekte aj v súčasnosti, napr. bigľajz, ancuk, frištik. Nikola Marcinová a Michaela Stachurová sa v spolupráci s vyučujúcou Natašou Banásovou venovali perspektívam trávenia voľného času študentov na našej škole. Zdôraznili, že naša stredná škola ponúka žiakom veľa krúžkov a možností na trávenie voľného času. Tí žiaci, ktorí sa rozhodli tráviť svoj voľný čas aktívne a vzdelávajú sa aj formou krúžku, potvrdili, že sami zaznamenali určité úspechy a posun dopredu vo vlastnej sebarealizácii.

Z odbornej školy polytechnickej sa žiaci prezentovali v rámci strojárstva, počítačovej grafiky, manažmentu, ekonomiky a učebných pomôcok. Kolektív žiakov Daniel Pavlus, Klement Kolník, Tomáš Juričko, Martin Jurčák a Ján Čižmár spolu s majstrom odborného výcviku Petrom Liptákom skonštruovali scaner kníh – book scaner.


Tretiaci pri obhajobe práce „Book scaner- scaner kníh“ (zľava Daniel Pavlus, Klement Kolník, Tomáš Juričko)
Foto: Ing. Stanislav Bialobok

Etika manažmentu autoservisu

Mark Hudák sa v jednej práci pod vedením majstra odborného výcviku Mariána Tomča venoval etike manažmentu autoservisu a v druhej práci oblasti poisťovníctva, kde poukázal, na čo by si mali dávať ľudia pozor pri podpísaní poistnej zmluvy. Marek Buliščák a Damián Mačuš s majstrom Jánom Rondzikom vytvoril simuláciu nového, netypického internetového vysielača v programe Blender.

Oblasti strojárstva sa doteraz na SOČ darilo. V minulom školskom roku naši žiaci obsadili prvé miesto v krajskom kole a druhé miesto na celoslovenskej prehliadke. V tomto šk.olskom roku strojárstvo reprezentovali tretiaci Šimon Hrivňák a Daniel Dorin pod vedením Lukáša Roguľu. Skonštruovali invalidný vozík do terénu na benzínový pohon.


Invalidný vozík do terénu
Foto: Ing. Stanislav Bialobok

Tento invalidný vozík umožní osobám - vozíčkárom prístup do takých terénov, kde by sa s obyčajným vozíkom nedostali. Ich práca porotcov natoľko zaujala, že sa naši študenti svojou prácou stali víťazmi v tejto kategórii a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční koncom apríla v Piešťanoch. Chlapcom držíme palce a prajeme im, aby svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti úspešne obhájili aj na celoslovenskej prehliadke

Víťazi


Víťazi krajskej prehliadky SOČ (Prešov)- strojárstvo (zľava Šimon Hrivňák, Daniel Dorin)
Foto: Ing. Stanislav Bialobok

V závere chceme vyjadriť poďakovanie všetkým súťažiacim za ich snahu a tvorivosť, koordinátorom za ich pomoc, odborné vedomosti a skúsenosti a vedeniu školy za ústretovosť a materiálne zabezpečenie pri realizácii prác žiakov.

Bardejov, 22. apríla 2015 (SŠJH Ing. Slavka Gernátová, Mgr. Viera Michalčinová školské metodičky SOČ)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 880

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1730 x