Pozvánka na prijímacie skúšky

11. máj, 14. máj

Podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa s organizačnými zložkami
Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnická
, Slovenská 5, 085 01 Bardejov na základe prihlášky na štúdium
(27. apríla 2015, Bardejov)

pozýva žiakov 9. ročníka Základných škôl, ktorí si podali prihlášku na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2015/2016 na 1. termín, na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 11. mája 2015 a 14. mája 2015.
Žiaci sa dostavia do budovy školy o 7.45 hod. do učebne podľa rozpisu zverejneného pri vstupe do školy.

MATEMATIKA: 8.00 – 9.00 hod.
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA: 9.35 – 10.35 hod.


V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, 
nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca 
riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, 
doloženú potvrdením.

Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr 
v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka 
základnej školy v Testovaní 9 – 2015 dosiahli v teste zo slovenského jazyka 
a literatúry minimálnu úspešnosť 90% a zároveň v teste 
z matematiky najmenej 90% úspešnosť, budú prijatí bez prijímacích skúšok. 

Vzhľadom na posun Testovania 9 na základných školách o mesiac neskôr
v tomto školskom roku výsledky žiakov z Testovania 9 budú k dispozícii 
až od 30.4.2015. 

Riaditeľ školy ihneď po zverejnení výsledkov z Testovania 9 
zverejnení zoznam uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok 
(§65 ods. 6 Školského zákona) a odošle rozhodnutie o ich prijatí 
bez vykonania prijímacej skúšky s dátumom zápisu zákonným zástupcom.

            			  Ing. Peter Dulenčin, PhD.
             			      - riaditeľ školy 

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Bardejov, 27. apríla 2015 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD.)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 882

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 1953 x