SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

9. november

Čo ponúkame?

 • Všetky odbory majú dobre vybavené pracoviská a odborné učebne vo vlastnej škole a dielňach,
 • dielne a škola sú situované pri stanici,
 • žiaci v 2. až 4. ročníku môžu praxovať v súkromných firmách na základe zmluvy, za produktívne práce dostávajú vreckové,
 • možnosť absolvovať zváračský kurz vo vlastnej zváračskej škole so zľavou z poplatku,
 • vodičský preukaz so zľavou z ceny,
 • v odboroch strojárstvo a elektrotechnika možnosť absolvovať záverečné skúšky podľa euro normy,
 • absolventi 3-ročných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu na vlastnej škole,
 • vlastná jedáleň, telocvičňa, športový areál,
 • kontakty so zahraničím, rôzne projekty a programy,
 • osvedčenie o spôsobilosti pre elektrotechnické odbory,
 • moderné odbory s výborným uplatnením absolventov,
 • bohaté školské tradície, zahraničné stáže žiakov,
 • absolvent môže získať maturitné vzdelanie, výučný list, zváračsky kurz a vodičský preukaz so zľavou, čo mu umožní lepšie uplatnenie na trhu práce alebo pri založení živnosti a podnikaní.

  ŠTUDUJ VEDU A TECHNIKU, BUDÚCNOSŤ SA TI ODPLATÍ.

 • Modernizácia

  Za posledné roky sa zrekonštruovala

  • budova školy,
  • chodby,
  • triedy,
  • telocvičňa,
  • jedáleň,
  • vymenili sa okná,
  • vybudovali sa bezbariérové vstupy (bezbariérová škola).

  3-ročné učebné odbory

  SOŠ Bardejov
  SOŠ Bardejov

  Doklady o získanej kvalifikácií pre 3-ročné odbory:

  Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti. Vysvedčenie o maturitnej skúške.
  Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.
  V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
  Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu: Z- E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou, Z-M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2, Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom, Z -T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG,WIG), Z -T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG), Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu (MIG).

  4-ročné študijné odbory

  • 2411 K mechanik nastavovač, odborník v oblasti obrábacích strojov, CNC strojov, ich nastavovaní a programovaní.
  • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, odborník v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva, v stavebných firmách vykonáva inštalácie rozvodov ústredného vykurovania, plynu, kanalizácie a vody, vrátane ich opráv.
  • 2697 K mechanik elektrotechnik, technik konštrukčného, montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti elektrických strojov, prístrojov a zariadení, výroby elektrickej energie vonkajších a vnútorných elektrických rozvodov, vykonávania odborných prehliadok a skúšok na elektrických inštaláciách a zariadeniach spotrebnej elektroniky, rádioelektronických prijímačoch a vysielačoch, mobilných telefónov, digitálneho spracovania obrazu a zvuku, HiFi techniky a domáceho kina.
  • 2682 K mechanik počítačových sietí, pracovník v oblasti informačných technológií, tvorba www stránok, grafik, programátor, správca siete, pracovník v počítačovej firme, servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik – vytváranie a oprava PC sietí, sieťový dizajnér – návrh PC sietí.

  SOŠ Bardejov
  SOŠ Bardejov
  SOŠ Bardejov
  SOŠ Bardejov

  Doklady o získanej kvalifikácií pre 4-ročné odbory:

  Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
  Vysvedčenie o záverečnej skúške.
  V elektrotechnických odboroch Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
  Zváračský preukaz na našej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu zvárania.

  Pre absolventov 3-ročných učebných odborov

  Pre našich absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch:

  • 3757 L dopravná prevádzka študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár.
  • 2675 L elektrotechnika študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru elektromechanik.
  • 3659 L stavebníctvo študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru inštalatér a montér suchých stavieb.

  Leták

  Bardejov, 9. novembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)