Správy

ssjh Bardejov

Informácie o digitalizácii školstva

August

DIGIŠKOLA BARDEJOV

Dňa 24.9.2014 schválila vláda SR Koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020. Tento dokument prináša základnú predstavu ďalšieho rozvoja vzdelávania, vedy, výskumu a športu z pohľadu celosvetových trendov digitalizácie a rozvojových potrieb Slovenska. Hlavným cieľom Koncepcie je zadefinovať potreby a aktivity v oblasti informatizácie a digitalizácie rezortu školstva v nasledujúcich rokoch tak, aby inštitúcie spadajúce pod rezort školstva mohli zvyšovať svoju kvalitu a aby im rezort poskytol adekvátnu podporu. Prostredníctvom informatizácie a digitalizácie chce ministerstvo primerane reagovať na potreby praxe a trhu.

Digiškola - NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva má priniesť vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou bude aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Financovaný je z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti a realizuje sa v období 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

Školy po celom Slovensku (zatiaľ s výnimkou Bratislavského kraja) získajú v rámci projektu moderné digitálne vybavenie, ktoré im umožní lepšie využívať digitálny vzdelávací obsah a modernizovať výučbu na hodinách. Celkovo ide o 5 680 interaktívnych tabúľ, 5 680 notebookov, 2 686 farebných tlačiarní, 20 000 tabletov a 1000 wifi routerov.

Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby

SRC: http://www.minedu.sk/digipedia-digitalizacia-skolstva/

DIGIŠKOLA
Bardejov, 16. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Digiškola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard