Správy

ssjh Bardejov

Kontinuálne vzdelávanie

June

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) akreditovalo do konca februára 2015 celkovo 1 438 programov kontinuálneho vzdelávania pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov, kariérové pozície špecialistov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 38 ako aj pre kariérové pozície vedúcich pedagogických zamestnancov alebo vedúcich odborných zamestnancov. Zoznam poskytovateľov je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/data/att/7626.pdf. Zároveň akreditovalo vysokým školám do konca februára 2015 spolu 93 programov doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/data/att/7159.pdf

MPC zabezpečuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. a vykonávacích predpisov vrátane povinného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov (funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie). Informácie sú zverejnené na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk.

MPC je organizáciou pre uskutočňovanie prvej a druhej atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk.

MPC prostredníctvom ROCEPO poskytuje pedagogickým zamestnancom pracujúcim so žiakmi zo SZP a s rómskymi deťmi kontinuálne vzdelávania.

MPC prostredníctvom ROCEPO poskytuje odbornú a metodickú pomoc učiteľom nultých ročníkov a pedagogickým asistentom (Klub učiteľov nultých ročníkov, Klub pedagogických asistentov).

VÚDPaP zabezpečuje o. i. pre pedagogických zamestnancov špecializačné vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole a pre odborných zamestnancov inovačné vzdelávania Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti a Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov). Informácie sú zverejnené na www.vudpap.sk.

ŠPÚ je prijímateľom projektu financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. V súčasnosti ŠPÚ realizuje inovačné vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR pre pedagogických zamestnancov primárneho vzdelávania pod názvom „Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych komunít“. Informácie o projekte budú priebežne aktualizované na www.statpedu.sk/sk/Projekty/EEA-GRANTS/O-projekte.alej.

ŠIOV zabezpečuje vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov:

  1. „Modulárne vzdelávanie a príprava, tvorba vzdelávacích programov pomocou modulov“ - aktualizačné vzdelávanie,
  2. „Ako zvládnuť stres za katedrou, prevencia syndrómu vyhorenia“ - aktualizačné vzdelávanie,
  3. „Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP" (Uznávanie výsledkov v Slovenskej republike) - aktualizačné vzdelávanie,
  4. „Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP“ (Uznávanie výsledkov v Slovenskej republike) - aktualizačné vzdelávanie.

Metodické materiály k tvorbe ŠkVP pre učiteľov základných a stredných škôl sú zverejnené online na stránke vzdelávacieho portálu ŠIOV distancne.vzdelavanie.siov.sk/mod/folder/vie w.php?id=3360.

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre učiteľov program kontinuálneho vzdelávania „Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl k finančnej gramotnosti pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a pre učiteľov SŠ“. Informácie sú zverejnené na nhf.euba.sk/katedry/katedra-pedagogiky/oznamy/kontinualne-vzdelavanie.

Kontinuálne vzdelávanie
Kontinuálne vzdelávanie.

ZDROJ: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016

Bardejov, 21. júna (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Vzdelávanie

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard