Správy

ssjh Bardejov

Nadstavbové maturitné štúdium

March

Ponúka nadstavbové maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch

1. 3757 L dopravná prevádzka

Študijný odbor je určený pre: absolventov trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik, autoopravár – elektrikár, železničiar

2. 3659 L stavebníctvo

Študijný odbor je určený pre: absolventov trojročného učebného odboru stolár, klampiar, murár, maliar, tesár, inštalatér, montér suchých stavieb, strechár, kamenár, kachliar,
sklenár, podlahár, kominár

Forma, spôsob a org. štúdia: nadstavbové denné
Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Nadväzná odborná príprava: absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi
ostatných stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie
Podávanie prihlášok do 20. mája 2016, uchádzač podáva prihlášku na adresu:
Spojená škola J. Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

1. Prihláška na nadstavbové štúdium musí obsahovať potvrdenie lekárom, že uchádzač je schopný štúdia.
2. Ku prihláške doložte kópiu vysvedčenia za 1., 2., 3. ročník a kópiu výučného listu.
Terajší absolventi pre šk. rok 2016/17 doložia kópiu vysvedčenia za 1., 2. ročník a 3. ročník ( kópiu za I. polrok).
3. Doručte prihlášku osobne alebo poštou do 20. mája 2016.

Kontakt: ☎ 0544861950, Email: ssjhbj@slovanet.sk, www.ssjh.sk

Škola
Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov (Foto: SSJH)

ZDROJ: SSJH

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard