Správy

ssjh Bardejov

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016

June

POP na školský rok 2015/2016

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015.

Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení.

Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2014/2015 a zoznamy platných koncepcií, stratégií a národných projektov spolufinancovaných z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie a Informatizácia spoločnosti.

PDF 1,16 MB - Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016, Bratislava 2015

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016.

ZDROJ: https://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20152016/

Bardejov, 21. júna (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Dokumentácia

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard