Správy

ssjh Bardejov

NOVÉ zákony, vyhlášky, smernice

August

NOVÉ zákony, vyhlášky, smernice

Nové všeobecne záväzné právne predpisy

 1. Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
 3. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
 4. Nariadenie vlády SR č. 418/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Nové rezortné predpisy

 1. Smernica č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012
 2. Smernica č. 8/2015, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce
 3. Metodický pokyn č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl
 4. Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie

Platné koncepcie a stratégie

 1. Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020
 2. Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín, č. 1100/2007 zo dňa 19. 12. 2007
 3. Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, č. 1963/1991-22 zo dňa 19. 06. 1991
 4. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014- 2020
Bardejov, 12. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard