Správy

ssjh Bardejov

Príloha č. 3, POP

August

Vzdelávanie

Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie

 1. KomPrax – Kompetencie pre prax www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej
 2. PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Domov-1.alej
 3. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov www.mpc-edu.sk/projekty/profesijny-a-karierovy-rast-pedagogickych-zamestnancov
 4. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít www.mpc-edu.sk/projekty/vzdelavanie-pedagogickych-zamestnancov-kinkluzii-marginalizovan
 5. Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy www.mpc-edu.sk/projekty/inkluzivny-model-vzdelavania-na-predprimarnom-stupniskolskej-su
 6. Aktivizujúce metódy vo výchove www.mpc-edu.sk/projekty/aktivizujuce-metody-vovychove
 7. PRINED – Projekt Inkluzívnej Edukácie www.prined.sk
 8. Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy www.skolskysport.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=narodnyprogram-zvysenie-kvalifikacie-ucitelov-telesnej-a-sportovej-vychovy
 9. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21.
 10. Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií www.siov.sk/narodne-projekty-/24502s
 11. Rozvoj stredného odborného vzdelávania www.siov.sk/rozvoj-stredneho-odbornehovzdelavania-rsov/24505s
 12. Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami www.siov.sk/narodny-projekt-/24512s
 13. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety www.digitalnevzdelavanie.sk
 14. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí http://www.vudpap.sk/sk/projekty/

Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)

 1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva www.digiskola.sk
 2. Digitálne učivo na dosah

TUULy

 1. Spojená škola Juraja Henischa, vTUULy
Príloha č. 3, POP 2015/2016.
Bardejov, 12. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard