Správy

ssjh Bardejov

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

February

Organizácia maturitnej skúšky

 1. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky okrem ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.
 2. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu. Počet, forma a obsah jednotlivých zadaní sú uvedené v III. časti prílohy.
 3. Písomná skúška z druhého vyučovacieho jazyka a z voliteľného predmetu v druhom vyučovacom jazyku v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi trvá najviac 360 minút. Obsah písomnej skúšky určí riaditeľ školy po dohode s príslušným orgánom zahraničnej strany. V školách s bilingválnym vzdelávaním zriadených bez uzavretia dohody Slovenskej republiky s iným štátom obsah písomnej skúšky určí riaditeľ školy na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie.
 4. Témy na jednotlivé časti teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy v termíne podľa odseku 2.
 5. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.
 6. Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.
 7. Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:
 8. a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 
   
  b) obhajoba vlastného projektu, 
   
  c) realizácia a obhajoba experimentu, 
   
  d) obhajoba úspešných súťažných prác, 
   
  e) predvedenie umeleckého výkonu. 
  
 9. Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín; v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.
 10. Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.
 11. Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.
 12. Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy.
 13. Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút.

  Maturitná skúška

  Maturitná skúška sa riadi:

  • Zákon č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (RTF 282 KiB)
  • Zákon č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (RTF 844 KiB)
  • Vyhláška č. 318/2008Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011 Z.z. (RTF 141 KiB)
  • Vyhláška č. 319/2008Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov (RTF 284 KiB)
  • Vyhláška č. 326 /2008Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia (RTF 25 KiB)

  Absolvovanie maturitnej a záverečnej skúšky

  • § 2 vyhl. č. 282/2009 Z.z. (RTF 282 KiB)
  • (9) Zoznam študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list, je uvedený v prílohe č. 5. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax.
  • Na základe § 2 vyhl. č. 282/2009 Z.z. žiaci, ktorí počas štúdia preukázateľne neabsolvovali aspoň 1200 hodín odborného výcviku nebudú konať záverečné skúšky. Záverečných skúšok sa zúčastnia, až keď preukázateľným spôsobom absolvujú v náhradnom termíne chýbajúci počet hodín odborného výcviku.

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky prebieha pred ústnymi skúškami.
  Termín praktickej časti odbornej zložky je určený takto.

  Triedy:

  Obsah praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 
  je zameraný na riešenie určitej úlohy a vychádza z obsahu 
  praktického vyučovania
  
  Počas praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 
  budú pracovať na strojoch na ktorých prebiehala príprava 
  počas vyučovania
  
  Žiaci budú vykonávať typické úlohy pre daný študijný odbor 
  s ktorými sa stretnú v praktickom živote po skončení školy
  
  Praktická časť odbornej zložky bude prebiehať 
  na dielňach praktického vyučovania, 
  vybavenie dielni je v súlade s požiadavkami na materiálne 
  vybavenie podľa normatívu
  
  

  Spojená škola J. Henischa (Foto: aix150)

  ZDROJ: ssjh.sk

  Zanechajte komentár.

  Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard