Správy

ssjh Bardejov

Stredné školy

July

ŠVP

  1. Podporovať vznik a činnosť žiackych školských rád, ich aktívnu participáciu na organizovaní života školy a na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. Odporúčame riaditeľom stredných škôl podporovať vznik a fungovanie žiackych školských rád, ako praktického nástroja učenia sa demokracii. Viac informácií o zriaďovaní a fungovaní žiackych školských rád, ako aj ďalšie metodické materiály pre koordinátorov žiackych školských rád sú zverejnené na www.iuventa.sk.
  2. Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a ostatných vyučovacích a cudzích jazykov je k dispozícii časopis Jazyk a literatúra. Časopis ponúka priestor pre publikovanie článkov a štúdií domácim odborníkom a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti. Nájdete ho na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.
  3. Riaditeľom stredných odborných škôl sa odporúča dôsledne a v dostatočnom časovom predstihu predkladať stavovským organizáciám a profesijným organizáciám na vyjadrenie obsah odbornej zložky maturitnej skúšky, obsah záverečnej skúšky a obsah absolventskej skúšky.
  4. ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania stredných odborných škôl, dodatky, ktorými sa menia ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania stredných odborných škôl metodika tvorby ŠkVP pre stredné odborné školy a vzorové ŠkVP sú zverejnené na www.siov.sk.
  5. ŠVP pre konzervatóriá sú zverejnené na www.siov.sk/statne-vzdelavacie-programy-platneod-192013/21652s.
  6. Normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebné odbory a študijné odbory stredných odborných škôl sú zverejnené na webovom sídle ŠIOV www.siov.sk.
  7. Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2015/2016 a ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2015, je zverejnený na www.minedu.sk.
  8. Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky je zverejnený na www.minedu.sk.
  9. ŠIOV vydáva Informačný bulletin, určený pre stredné odborné školy. Bulletin vychádza elektronicky a na webovej stránke www.siov.sk.
  10. Inovovaný Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (ISCED 3A) schválený pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom štúdia pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a päťročným štúdiom a 1. ročníkom štúdia a 5. ročníkom štúdia pre gymnáziá s osemročným štúdiom je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk a na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.
Rekonštrukcia stiech
Kategória správ: Dokumenty

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard