Správy

ssjh Bardejov

Výpočet kreditového príplatku

July

Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov patrí kreditový príplatok v sume 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej zákonom č. 317/2009 Z. z., najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej zákonom č. 317/2009 Z. z.
Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Ak pedagogický zamestnanec získal 60 kreditov, zamestnávateľ mu určí kreditový príplatok vo výške 6% za každých 30 získaných kreditov, t.j. vypočíta dvakrát 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.

Ako príklad uvádzame výpočet kreditového príplatku za 60 kreditov zamestnanca zaradeného v 12. platovej triede, pracovná trieda jeden: 6% zo 769 € = 46,14 € po zaokrúhlení je to 46,50 €; 2 x 46,50 = 93,- €. V uvedenom prípade má zamestnanec nárok na kreditový príplatok v sume 93,- €.

Takisto sa postupuje pri výpočte kreditového príplatku v prípade, ak zamestnanec pracuje na skrátený úväzok. Pri skrátenom úväzku sa však vypočítaný kreditový príplatok zaokrúhľuje na eurocent nahor (nie na 50 eurocentov nahor).

Napr. ak je úväzok uvedeného pedagogického zamestnanca 0,55% týždenne. Príplatok sa vypočíta z celého úväzku 6% zo 769 = 46,14; zaokrúhlime na 46,50; z toho 0,55 % = 25,575, po zaokrúhlení 25,58 eura. Za 60 kreditov je príplatok v uvedenom prípade 0,55% z o sumy 93, t.j. 0.55x93 = 51,15.

Záverom poznamenávame, že hore uvedené ustanovenie zákona nestanovuje kreditový príplatok za 60 kreditov vo výške 12%, ale jednoznačne ustanovuje, že za každých získaných 30 kreditov zamestnancovi prináleží kreditový príplatok v sume 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, tzn., že za 60 kreditov sa neurčuje kreditový príplatok v sume 12 %, ale v sume 6 % + 6%.

Pri určovaní výšky kreditového príplatku je potrebné postupovať v súlade so znením príslušného ustanovenia zákona.

SRC: PDF http://www.minedu.sk/data/att/6060.pdf

Výpočet kreditového príplatku
Bardejov, 15. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Dokumenty

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard