Správy

ssjh Bardejov

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 113/2015 Z. z

September

1. september 2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

113/2015 Z. z.
113
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. mája 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 113/2015 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Vyhláška
Nová vyhláška

113/2015 Z. z., Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018z

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/113-2015-z-z.p-36119.pdf

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
Charakteristika foriem

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností
získaných praktickým vyučovaním v prísluš-nom študijnom odbore
alebo v študijnom odbore a jeho zameraní.
Kritériá hodnotenia

 • a) pochopenie úlohy,
 • b) analýza úlohy,
 • c) voľba postupu,
 • d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,
 • e) organizácia práce,
 • f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • g) ochrana životného prostredia,
 • h) výsledok práce.


OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU
Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne
alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného
odboru alebo študijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.
Kritériá hodnotenia

 • a) odborná úroveň projektu,
 • b) grafická úroveň projektu,
 • c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,
 • d) používanie odbornej terminológie,
 • e) využitie odbornej literatúry.


REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU
Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový
a fotografický materiál.

Kritériá hodnotenia

 • a) odborná úroveň projektu,
 • b) grafická úroveň projektu,
 • c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,
 • d) používanie odbornej terminológie,
 • e) využitie odbornej literatúry.


OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC
Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác,
ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole
alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov
stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej
Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kritériá hodnotenia

 • a) správna voľba postupu,
 • b) využitie zariadení a materiálov,
 • c) používanie odbornej terminológie,
 • d) samostatnosť prejavu,
 • e) schopnosť aplikácie,
 • f) možnosť využitia v odbore.

Juraj Draxler v. r.

Kategória správ: News

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard