Správy Bardejov

Teplota: 10.12°C

Spravodajstvo Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.
1

V súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30.11. 2015 po vyjadrení rady školy zo dňa 15.12.2015 a so súhlasom zriaďovateľa na základe uznesenia č. 246/2015 zo dňa 28.10.2015 v zmysle VZN PSK č.47/2015 určuje riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka


Vytvorené v ssjh

  1. Poznámka 1: Redaktorky časopisu Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa Janka Bosáková, Lenka Macejová a Soňa Stiedlová dostali v septembri za víťazstvo v súťaži Štúrovo pero možnosť, akú bežní ľudia nedostávajú. Zúčastnili sa totiž prípravy reportáže pre Televíziu Markíza.