Kategória správ

Spojená škola

Dokumenty

Finančná gramotnosť
July 30

Finančná gramotnosť
Na podporu výučby finančnej gramotnosti využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy www.iedu.sk/vseobec

Podnikateľské zručnosti
July 29

Podnikateľské zručnosti
Stredným školám sa odporúča prezentovať sa na 24. ročníku celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl JUVYR.

Informačné, komunikačné a iné technológie
July 28

Informačné, komunikačné a iné technológie
Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk.

Súťaže
July 27

Súťaže
MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sa konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami.

Bezpečnosť a prevencia
July 26

Bezpečnosť a prevencia
Školám a školským zariadeniam sa odporúča vypracovanie vlastných školských a triednych programov prevencie šikanovania v súlade s Metodickým usmernením č.7/2006-R k prevencii a riešeniu

Ľudské práva, práva detí
July 25

Ľudské práva, práva detí
V pedagogickom prístupe rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb. v znení oznámenia č. 50/2003 Z. z.) a prijateľnou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami

Zdravý životný štýl
July 24

Zdravý životný štýl
Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť odbornej garancii programov a vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova
July 23

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova
V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016 sa školám odporúča.

Cudzie jazyky
July 22

Cudzie jazyky
Na hodinách cudzieho jazyka v stredných školách sa odporúča používať model Európskeho jazykového portfólia 16+, ktorý bol registrovaný Radou Európy pod číslom 2014.R014. Bližšie inf

Znižovanie informačnej nerovnosti
July 21

Znižovanie informačnej nerovnosti
Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch.

Windows 10 na USB Flash disky potvrdená
July 29

Windows 10 na USB Flash disky potvrdená
Čo je nové vo Windows 10? Ponuka Štart obsahuje prispôsobiteľné živé dlaždice, ktoré zahŕňajú správy udalosti a správy o počasí...

Vyjadrite sa k značke Slovenska
July 18

Vyjadrite sa k značke Slovenska
Portál www.brandingslovenska.com má za cieľ poskytnúť priestor pre moderovanú diskusiu o identite a značke našej krajiny.

Štátne vzdelávacie programy
July 18

Štátne vzdelávacie programy
Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl
July 16

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl
Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje?

Výpočet kreditového príplatku
July 16

Výpočet kreditového príplatku
Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Inovovaný ŠVP pre gymnáziá
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovovaný Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (ISCED 3A) pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015

Stupnice platových taríf od 1. januára 2015
July 15

Stupnice platových taríf od 1. januára 2015
STUPNICE PLATOVÝCH TARÍF pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2015 z 29. decembr

Štátne sviatky
Štátne sviatky, dni pracovného pokoja, pamätné dni.

Stredné školy
July 14

Stredné školy
Podporovať vznik a činnosť žiackych školských rád, ich aktívnu participáciu na organizovaní života školy a na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

Výzva na predloženie cenovej ponuky
July 14


Vytvorené v ssjh