14.08.2018 Teplota vzduchu : 23.69 °C - Dnes je utorok, Škola dnes meniny má Mojmír | Práve nás číta: 66
 

Meranie teploty

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.

Teplota sa označuje T a jej jednotkou podľa SI je Kelvin. V bežnom živote sa však z praktických dôvodov častejšie používa stupeň Celzia alebo stupeň Fahrenheita.

Jednotky SI

m (meter), kg (kilogram), s (sekunda), A (ampér), K (kelvin), mól, cd (kandela)

Teplotu môžeme merať dvoma spôsobmi - priamo, nepriamo.

Školský projekt
Meteo stanica, meranie teploty

Cieľom projektu je zkonštruovať malú meteorologickú stanicu v Bardejove, priestor školy SŠJH, zaznamenávať a graficky vyhodnocovať priebeh teploty v pravidelných intervaloch.

autor

Kristián Vojčík, II.A
autor

Maroš Jusko, III.E
konzultant:

František Haluška

Linux server

1. Sériový port

Sériový port Standard RS-232

COM1 je ttyS0

1. [root@ssjh /]# dmesg | grep tty

2. [root@ssjh /]# setserial -g /dev/ttyS[0123]

Na ttySO je paralelný port.

Server nemá sériový port. Použili sme prevodník USB to Serial.

2. Prevodník pl2303, USB to Serial

3. [root@ssjh /]# lsmod

Module         Size Used by
pl2303         26693 0
usbserial       40241 1 pl2303
iptable_mangle     10945 0
i915          32833 2
drm          92136 3 i915
ipt_MASQUERADE     11329 0
iptable_nat      14661 0
nf_nat         25837 2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat
nf_conntrack_ipv4   17225 2 iptable_nat
xt_state        10689 0
nf_conntrack      65217 5 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,xt_state
nfnetlink       13321 3 nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack
ipt_REJECT       12353 0
xt_tcpudp       11713 0
bridge         59625 0
xt_multiport      11457 0
nfsd         254697 17
exportfs        12865 1 nfsd
lockd         70385 2 nfsd
nfs_acl        11329 1 nfsd
auth_rpcgss      49377 1 nfsd
autofs4        28361 2
hidp          32321 2
l2cap         36161 5 hidp
bluetooth       64325 2 hidp,l2cap
fuse          47601 1
sunrpc        168009 8 nfsd,lockd,nfs_acl,auth_rpcgss
iptable_filter     11073 1
ip_tables       26153 3 iptable_mangle,iptable_nat,iptable_filter
x_tables        23113 7 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,xt_state,ipt_REJECT,xt_tcpudp,xt_multiport,ip_tables
cpufreq_ondemand    15569 2
acpi_cpufreq      16977 0
dm_multipath      24273 0
video         27349 0
output         11713 1 video
sbs          26065 0
battery        19793 0
ac           13129 0
ipv6         307273 95
snd_hda_intel     338021 1
snd_seq_dummy     11461 0
snd_seq_oss      37185 0
snd_seq_midi_event   14913 1 snd_seq_oss
8139too        31553 0
snd_seq        56673 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_pcm_oss      47553 0
snd_usb_audio     93761 1
snd_usb_lib      23489 1 snd_usb_audio
snd_rawmidi      28737 1 snd_usb_lib
snd_seq_device     15061 4 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
snd_hwdep       16073 1 snd_usb_audio
gspca         655952 1
firewire_ohci     25153 0
parport_pc       35049 0
firewire_core     46465 1 firewire_ohci
8139cp         28097 0
snd_mixer_oss     22721 3 snd_pcm_oss
snd_pcm        80585 3 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_usb_audio
mii          12993 2 8139too,8139cp
button         15969 0
compat_ioctl32     16193 1 gspca
parport        42189 1 parport_pc
videodev        33729 2 gspca
pcspkr         11201 0
e1000         125953 0
crc_itu_t       10433 1 firewire_core
v4l2_common      25793 2 compat_ioctl32,videodev
i2c_i801        16733 0
snd_timer       27721 2 snd_seq,snd_pcm
v4l1_compat      19525 1 videodev
snd          59753 12 snd_hda_intel,snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_usb_audio,snd_rawmidi,
d_seq_device,snd_hwdep,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore       14945 3 snd
i2c_core        28737 1 i2c_i801
iTCO_wdt        19857 0
snd_page_alloc     16337 2 snd_hda_intel,snd_pcm
iTCO_vendor_support  11717 1 iTCO_wdt
sg           40169 0
sr_mod         23269 0
cdrom         40425 1 sr_mod
dm_snapshot      22793 0
dm_zero        10305 0
dm_mirror       26945 0
dm_mod         57521 9 dm_multipath,dm_snapshot,dm_zero,dm_mirror
pata_marvell      13761 0
ata_piix        24133 4
ata_generic      14405 0
libata        114417 3 pata_marvell,ata_piix,ata_generic
sd_mod         33217 7
scsi_mod       145657 4 sg,sr_mod,libata,sd_mod
ext3         126929 2
jbd          64689 1 ext3
mbcache        15809 1 ext3
ehci_hcd        39117 0
ohci_hcd        27845 0
uhci_hcd        30561 0

4. [root@ssjh /]# dmesg | grep tty

console [tty0] enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
usb 4-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0

Linux digitemp

Softvér pre linux digitemp.com

Digitemp je jednoduchý na použitie pre konzolové aplikácie pre čítanie hodnôt z Dallas Semiconductor 1-Wire zariadenia. Jeho hlavné použitie je pre čítanie teploty senzorov. Digitemp podporuje po 1-Wire teplotné čidlá: DS18S20 (a DS1820), DS18B20, DS1822, DS2438 Smart Battery Monitor, DS2422 a DS2423 čítače, DS2409 MicroLAN zariadenia a AAG TAI-8540 čidlo vlhkosti.

5. [root@ssjh /]# rpm -ql digitemp

/usr/bin/digitemp_DS2490
/usr/bin/digitemp_DS9097
/usr/bin/digitemp_DS9097U
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/COPYING
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/COPYRIGHT
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/CREDITS
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/ChangeLog
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/DS9097_Schematic.gif
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/FAQ
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/README
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/TODO
/usr/share/doc/digitemp-3.6.0/dthowto.txt
/usr/share/man/man1/digitemp.1.gz

6. [root@ssjh /]# man digitemp

DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Compiled for DS9097


Usage: digitemp [-s -i -I -U -l -r -v -t -a -d -n -o -c]
        -i              Initalize .digitemprc file
        -I              Initalize .digitemprc file w/sorted serial #s
        -w              Walk the full device tree
        -s /dev/ttyS0         Set serial port
        -l /var/log/temperature    Send output to logfile
        -c digitemp.conf       Configuration File
        -r 1000            Read delay in mS
        -v              Verbose output
        -t 0             Read Sensor #
        -q              No Copyright notice
        -a              Read all Sensors
        -d 5             Delay between samples (in sec.)
        -n 50             Number of times to repeat
                       0=loop forever
        -A              Treat DS2438 as A/D converter
        -O"counter format string"   See description below
        -o 2             Output format for logfile
        -o"output format string"   See description below
        -H"Humidity format string"  See description below

Logfile formats: 1 = One line per sensor, time, C, F (default)
         2 = One line per sample, elapsed time, temperature in C
         3 = Same as #2, except temperature is in F
    #2 and #3 have the data seperated by tabs, suitable for import
    into a spreadsheet or other graphing software.

    The format string uses strftime tokens plus 5 special ones for
    digitemp - %s for sensor #, %C for centigrade, %F for fahrenheit,
    %R to output the hex serial number, and %N for seconds since Epoch.
    The case of the token is important! The default format string is:
    "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F" which gives you an
    output of: May 24 21:25:43 Sensor 0 C: 23.66 F: 74.59

    The counter format string has 2 special specifiers:
    %n is the counter # and %C is the count in decimal.
    The humidity format uses %h for the humidity in percent

Pasívny adaptér DS9097 - výroba

1. Schéma zapojenia

2. Súčiastky

R1 - 1k5
D1 - BZX83 3,9V
D2 - BZX83 6,2V
D3, D4 - 1N5818
IC1 - DS18B20
konektor CAN9-Z
krytka na CAN9

3. Výroba plošného spoja

4. Umiestnenie adaptéra do krabičky


Pasívny adaptér DS9097 - teória

Pasívny adaptér sa pripája na sériový port. Na adaptér sa pripájajú teplotné čidla DS18S20, ich počet je prakticky neomedzený. Do USB na serveri sme zapojili prevodník USB to Serial a do sériového portu adaptér DS9097.

Prvé pokusy

7. [root@ssjh /]# digitemp -t0 -c /etc/digitemp.conf -s /dev/ttyUSB0

DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Error 5: DS2480B Adapter Not Detected
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed
Error 10: Read COM Failed

ee, adaptér sa nenašiel. Dôvod: dlhý cca 7m kábel k snímaču teploty.

Snímač naletovaný na plošný spoj

8. [root@ssjh /]# digitemp_DS907 -s/dev/ttyUSB0 -i

DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
.
Searching the 1-Wire LAN
28BFEA9B030000CB : DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 28BFEA9B030000CB
Wrote .digitemprc

ee, adaptér sa našiel, snímač ROM #0 : 28BFEA9B030000CB detekovaný.

9. [root@ssjh /]# cat /etc/.digitemprc

TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 1
LOG_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F"
CNT_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s #%n %C"
HUM_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F H: %h%%"
SENSORS 1
ROM 0 0x28 0xBF 0xEA 0x9B 0x03 0x00 0x00 0xCB

10. [root@ssjh /]# digitemp_DS9097 -c /etc/.digitemprc -s /dev/ttyUSB0 -t 0

DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Dec 06 17:07:50 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00

Teplomer - Digitemp - Server

Meranie teploty

Teplotný senzor

Použili sme Martybugs.net script na generovanie grafov.

[root@ssjh bin]# /usr/local/bin/tempsenzor.pl
senzor 0: 24.875000 degrees C (Inform3)
senzor 1: -2.875000 degrees C (Átrium I)
`
Meteo SŚJH

Meranie teploty - Meteo SŠJH, vonkajšia teplota, teplota miestnosti.

Server Arcon

Meranie harddiskov - teplota SDA, teplota SDB, teplota SDC.

300 GB DISK1 (/dev/sda) temp: 43 °C
300 GB DISK2 (/dev/sdb) temp: 41 °C
300 GB DISK3 (/dev/sdc) temp: 46 °C

Bardejov 21. november (sšjh)
Počet zobrazení: 3106x
Sú pre vás tieto informácie postačujúce?

Vaša odpoveď sa na stránkach nezobrazuje. Odpovede slúžia pre našu potrebu.


 
O škole

Gymnázium
SOŠ polytechnická

Viac »
Bardejov

Panoramatické mesto.

PANOMIO »
Pomoc & Podpora

Ak potrebujete pomoc so stránkou.

Frequently Asked Questions (FAQ) »

Zavolajte, mailujte

Telefón: +421 544861950
Mail: ssjhbj@slovanet.sk

Online kontakt